Language of document : ECLI:EU:C:2014:2101

Sag C-481/13

Mohammad Ferooz Qurbani

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Bamberg)

»Præjudiciel forelæggelse – Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling – artikel 31 – tredjelandsstatsborger, som er indrejst i en medlemsstat efter at være rejst gennem en anden medlemsstat – benyttelse af menneskesmuglere – ulovlig indrejse og ulovligt ophold – forevisning af et forfalsket pas – strafferetlige sanktioner – Domstolens manglende kompetence«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2014

Præjudicielle spørgsmål – Domstolens kompetence – grænser – anmodning om fortolkning af Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling – bestemmelser i konventionen, der ikke forpligter Unionen – anmodning om præjudiciel afgørelse nævner ikke en EU-retlig forskrift, der foretager en henvisning til konventionens artikel 31 – falder uden for Domstolens kompetence

(Art. 267 TEUF; Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling, art. 31; Rådets direktiv 2004/83)

Det er kun, når og for så vidt som Unionen har overtaget de beføjelser, der tidligere udøvedes af medlemsstaterne inden for anvendelsesområdet for en international konvention, som ikke er indgået af Unionen, og disse konventionsbestemmelser derfor binder Unionen, at Domstolen har kompetence til at fortolke en sådan konvention.

Selv om der inden for rammerne af gennemførelsen af et fælles europæisk asylsystem ganske vist er blevet vedtaget adskillige unionsretsforskrifter inden for området om anvendelsen af Genèvekonventionen, er det i den foreliggende sag ubestridt, at medlemsstaterne har bevaret visse kompetencer inden for dette område, herunder det område, der dækkes af denne konventions artikel 31. Domstolen har derfor ikke kompetence til direkte at fortolke denne konventions artikel 31 eller nogen anden artikel heri.

Den omstændighed, at artikel 78 TEUF præciserer, at den fælles politik for asyl skal være i overensstemmelse med Genèvekonventionen, og at artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder understreger, at asylretten sikres under iagttagelse af denne konvention og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling, kan ikke rejse tvivl om konstateringen af Domstolens manglende kompetence.

Det skal, selv om det afgjort er i Unionens interesse, at bestemmelserne i internationale konventioner, der er gentaget i national ret og i EU-retten, fortolkes ensartet, uanset de vilkår, hvorunder de skal finde anvendelse, således at senere fortolkningsuoverensstemmelser undgås, desuden fastslås, at Genèvekonventionens artikel 31 ikke er gentaget i en forskrift i EU-retten, selv om adskillige forskrifter i denne ret henviser til denne artikel.

Selv om Domstolen ganske vist har anset sig for kompetent til at fortolke de bestemmelser i Genèvekonventionen, som EU-rettens bestemmelser henviste til, er dette ikke tilfældet, når anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke nævner en EU-retlig forskrift, der foretager en henvisning til Genèvekonventionens artikel 31.

(jf. præmis 23-26 og 28)