Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. mája 2015 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie

(vec C-147/13)1

(Žaloba o neplatnosť – Vykonanie posilnenej spolupráce – Jednotný patent – Nariadenie (EÚ) č. 1260/2012 – Ustanovenia v oblasti prekladu – Zásada zákazu diskriminácie – Článok 291 ZFEÚ – Prenesenie právomocí na orgány mimo Európskej únie – Článok 118 druhý odsek ZFEÚ – Právny základ – Zásada autonómie práva Únie)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: E. Chamizo Llatas a S. Centeno Huerta, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta a L. Grønfeldt, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet, J.-C. Halleux a T. Materne, splnomocnení zástupcovia), Česká republika (v zastúpení: M. Smolek a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia), Dánske kráľovstvo (v zastúpení: C. Thorning a M. Wolff, splnomocnení zástupcovia), Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, M. Möller a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas a N. Rouam, splnomocnení zástupcovia), Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko (v zastúpení: M. Fehér a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. Bulterman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a C. Meyer-Seitz, splnomocnené zástupkyne), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Holt, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci J. Stratford, QC, a T. Mitcheson, barrister), Európsky parlament (v zastúpení: M. Gómez-Leal, U. Rösslein a M. Dean, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders a F. Bulst, splnomocnení zástupcovia)Výrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Španielske kráľovstvo znáša okrem svojich vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.Belgické kráľovstvo, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Holandské kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európsky parlament a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.