Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba)dnia 5 maja 2015 r. – Królestwo Hiszpanii / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-146/13)1

[Skarga o stwierdzenie nieważności – Wprowadzenie w życie wzmocnionej współpracy – Stworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej – Rozporządzenie (UE) nr 1257/2012 – Artykuł 118 akapit pierwszy TFUE – Podstawa prawna – Artykuł 291 TFUE – Przekazanie uprawnień organom spoza Unii Europejskiej – Zasady autonomii i jednolitego stosowania prawa Unii]

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: E. Chamizo Llatas i S. Centeno Huerta, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Gómez-Leal, M. Dean i U. Rösslein, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta i L. Grønfeldt, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Belgii (przedstawiciele: C. Pochet, J.C. Halleux i T. Materne, pełnomocnicy), Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek i J. Vláčil, pełnomocnicy), Królestwo Danii (przedstawiciele: C. Thorning i M. Wolff, pełnomocnicy), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, M. Möller i J. Kemper, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, F.X. Bréchot, D. Colas i N. Rouam, pełnomocnicy), Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry (przedstawiciele: M. Fehér i K. Szíjjártó, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, C. Meyer-Seitz i U. Persson, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytaniii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: M. Holt, pełnomocnik, wspierany przez J. Stratford, QC, i T. Mitchesona, barrister), Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders i F. Bulst, pełnomocnicy)SentencjaSkarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.Królestwo Hiszpanii ponosi, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Królestwo Niderlandów, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty.