Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 19 май 2015 г. — Brune/Комисия

(Дело F-59/14)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/26/05 — Невключване в списъка с резерви — Отмяна от Съда на публичната служба — Член 266 ДФЕС — Организиране на нов устен изпит — Отказ на кандидата да участва в него — Ново решение за невключване на кандидата в списъка с резерви — Жалба за отмяна — Отхвърляне — Оставяне в сила на обжалваното решение на Съда на публичната служба — Последващ иск за обезщетение — Спазване на разумния срок)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Markus Brune (Бон, Германия) (представител: H. Mannes, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara, B. Wägenbaur, адвокат)

Предмет на делото

Искане за обезщетение за вредите, които се твърди, че са били претърпени в резултат на загубата на възможността за назначаване на длъжност към ЕС вследствие на решението по дело F-5/08

Диспозитив на решението

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Brune за неимуществените вреди, претърпени между 6 март 2007 г. и 4 февруари 2011 г., обезщетение в размер на 4 000 EUR, заедно с лихви за забава, считано от 17 април 2013 г., при процента, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране през съответния период, увеличен с два пункта.Отхвърля иска в останалата му част.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати половината от разноските на г-н Brune.Г-н Brune понася половината от направените от него съдебни разноски.