Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 19. mai 2015. aasta otsus – Brune versus komisjon

(kohtuasi F-59/14)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss EPSO/AD/26/05 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Tühistamine Avaliku Teenistuse Kohtu poolt – ELTL artikkel 266 – Uue suulise katse korraldamine – Kandidaadi keeldumine selles osaleda – Uus otsus jätta kandidaat reservnimekirja kandmata – Tühistamishagi – Rahuldamata jätmine – Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse apellatsiooni korras muutmata jätmine – Hilisem kahju hüvitamise nõue – Mõistliku aja järgimise nõue)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Markus Brune (Bonn, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Mannes)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara ning advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Kohtuasjas F-5/08 tehtud otsusele tuginev nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati Euroopa Liidu juures töölevõtmise võimaluse kaotamisega.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt M. Brune kasuks välja 6. märtsist 2007 kuni 4. veebruarini 2011 tekitatud mittevaraline kahju summas 4000 eurot, millelt arvestatakse alates 17. aprillist 2013 viivitusintressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks asjaomasel perioodil kehtestatud määras, millele on lisatud kaks protsendipunkti.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool M. Brune kohtukuludest.

M. Brune kannab poole oma kohtukuludest.

____________

____________

1     ELT C 431, 1.12.2014, lk 48.