Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. mája 2015 – Brune/Komisia

(vec F-59/14)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie EPSO/AD/26/05 – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Zrušenie Všeobecným súdom – Článok 266 ZFEÚ – Zorganizovanie novej ústnej skúšky – Odmietnutie uchádzača sa na nej zúčastniť – Nové rozhodnutie nezapísať uchádzača do zoznamu úspešných uchádzačov – Žaloba o neplatnosť – Zamietnutie – Potvrdenie rozsudku Všeobecného súdu v odvolacom konaní – Neskorší návrh na náhradu škody – Dodržanie primeranej lehoty)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Markus Brune (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: H. Mannes, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku straty možnosti byť zamestnaný EÚ, ako aj na zaplatenie úrokov z omeškania, so zreteľom na rozsudok vo veci F-5/08

Výrok rozsudku

Európska komisia je povinná vyplatiť M. Brunemu sumu vo výške 4 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel medzi 6. marcom 2007 a 4. februárom 2011, zvýšenú o úroky z omeškania stanovené od 17. apríla 2013 na základe sadzby používanej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie v dotknutom období, zvýšenej o dva percentuálne body.2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov, ktoré vynaložil M. Brune.4.    M. Brune znáša polovicu svojich trov konania.