Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 maj 2015 – Brune mot kommissionen

(Mål F-59/14)(1 )

(Personalmål – Uttagningsprov EPSO/AD/26/05 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Ogiltigförklaring av personaldomstolen – Artikel 266 FEUF – Anordnande av ett nytt muntligt prov – Sökandens vägran att delta i provet – Nytt beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Talan om ogiltigförklaring – Ogillat – Personaldomstolens dom fastställd efter överklangande – Senare talan om skadestånd – Iakttagande av en rimlig tidsfrist)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Markus Brune (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara, advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om skadestånd med anledning av skada som sökanden lidit till följd av en förlorad möjlighet att få en anställning vid Europeiska unionen, grundad på domen i mål F-5/08.

Domslut

Europeiska kommissionen ska förpliktas ersätta Markus Brune med 4000 euro för den ideella skada som han lidit mellan den 6 mars 2007 och den 4 februari 2011, jämte dröjsmålsränta från och med den 17 april 2013 med den räntesats som tillämpades av Europeiska centralbanken vid dess refinansieringsaktioner under den berörda perioden, ökad med 2 räntepunkter.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta hälften av Markus Brunes rättegångskostnader.

Markus Brune ska bära hälften av sina egna rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 431, 1.12.2014, sid. 48.