Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2015 r. – Pohjanmäki / Rada

(Sprawa F-44/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Porównanie osiągnięć – Odpowiednie role organu powołującego i komisji konsultacyjnej w sprawie awansu – Brak sprawozdań z oceny – Brak wglądu do sprawozdań z oceny przez członków komisji konsultacyjnej w sprawie awansu – Zgodność funkcji sprawozdawcy komisji konsultacyjnej w sprawie awansu i dawnego oceniającego – Oczywisty błąd w ocenie – Staż pracy w grupie zaszeregowania – Poziom odpowiedzialności – Obowiązek staranności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jaana Pohjanmäki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer, E. Rebasti i M. Veiga, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Rady o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 a po drugie, zasądzenia zadośćuczynienia za podnoszoną przez nią krzywdę.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Jaana Pohjanmäki pokrywa połowę własnych kosztów postępowania.Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez Jaanę Pohjanmäki.