Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Espanja) on esittänyt 1.4.2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo v. BBK Bank Cajasur S.A.U.

(Asia C-154/15)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Francisco Gutiérrez Naranjo

Vastaaja: BBK Bank Cajasur S.A.U.

Ennakkoratkaisukysymykset

Direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetun ”sitomattomuuden” tulkinta: Onko tämän käsitteen mukaisena pidettävä näissä tapauksissa tulkintaa, jonka mukaan ehdon pätemättömyyden toteamisesta huolimatta sen vaikutukset ulottuvat pätemättömyyden toteamishetkeen saakka? Ja onko tämän vuoksi katsottava, vaikka pätemättömyys on todettu, että vaikutukset, jotka ehdolla on ollut voimassaolonsa aikana, eivät ole kumoutuneet tai tehottomia?

Tietyn ehdon käytön mahdollinen kieltäminen (6 ja 7 artiklan 1 kohtien mukaisesti) sellaisen yksittäisen, kuluttajan nostaman kieltokanteen perusteella, kun ehto todetaan pätemättömäksi: Voidaanko ehdon käytön kieltämisen yhteydessä määrätä pätemättömyyden vaikutusten rajoittamisesta? Voivatko tuomioistuimet kohtuullistaa elinkeinonharjoittajaan kohdistuvaa velvollisuutta palauttaa kuluttajan kyseisen ehdon – joka on myöhemmin todettu pätemättömästi sen vahvistamisesta alkaen tiedottamisessa tapahtuneiden laiminlyöntien ja avoimuuden vaatimusten noudattamatta jättämisen vuoksi – mukaisesti maksamia määriä?

____________

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).