Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Spanje) op 1 april 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo / BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Zaak C-154/15)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Mercantil de Granada

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Francisco Gutiérrez Naranjo

Verwerende partij: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Prejudiciële vragen

Is de uitleg van „niet-bindendheid” in artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG1 in de voorliggende omstandigheden verenigbaar met een uitlegging volgens welke de gevolgen van de nietigverklaring van het betrokken beding zich niettemin uitstrekken over de periode tot aan de uitspraak van de nietigverklaring? Met andere woorden, ook al wordt een beding nietig verklaard, moeten de gevolgen die dat beding heeft teweeggebracht toen het nog van kracht was, worden geacht hun geldigheid of werking niet te verliezen?

Wanneer een beding in het kader van een individuele vordering van een consument nietig wordt verklaard, is dan een bevel tot staking van het gebruik van dat beding (opgelegd overeenkomstig artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1,) verenigbaar met een beperking van de gevolgen van de nietigverklaring? Bestaat de mogelijkheid tot matiging (door de rechter) van de verplichting van de verkoper tot teruggave van hetgeen de consument betaald heeft krachtens een beding dat ex tunc nietig wordt verklaard wegens gebrek aan informatie en/of transparantie?

____________

____________

1     Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

    PB L 95, blz. 29