Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. – Bedin / Komisja

(Sprawa F-128/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Funkcje i uprawnienia odpowiednio komisji dyscyplinarnej i organu powołującego – Ocena rzeczywistego wystąpienia zarzucanych czynów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci wstrzymania awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Luc Bedin pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.