Language of document :

Üldkohtu 5. mai 2015. aasta otsus – Skype versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sky ja Sky IP International (SKYPE)

(kohtuasi T-183/13)1

(Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärk SKYPE taotlus– Varasem ühenduse sõnamärk SKY – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 2007/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Skype Ultd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: solicitor I. Fowler, advokaat J. Schmitt ja J. Mellor, QC, hiljem solicitor A. Carboni ja solicitor M. Browne)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Bullock ja N. Bambara)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas, menetlusse astujad Üldkohtus: Sky plc, varem British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Ühendkuningriik); ja Sky IP International Ltd (Isleworth) (esindajad: solicitor R. Guthrie, solicitor D. Rose, solicitor V. Baxter, barrister T. Moody-Stuart, hiljem solicitor R. Guthrie, solicitor D. Rose, solicitor T. Moody-Stuart ja solicitor J. Curry)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. jaanuari 2013. aasta otsuse (asi R 2398/2010-4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust ühelt poolt British Sky Broadcasting Group plc ja Sky IP International Ltd ning teiselt poolt Skype Ultd vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Skype Ultd kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Sky plc ja Sky IP International Ltd kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 171, 15.6.2013.