Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (SKYPE)

(vec T-184/13)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE – Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Skype Ultd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: pôvodne I. Fowler, solicitor; J. Schmitt, avocat; a J. Mellor, QC; neskôr A. Carboni a M. Browne, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Všeobecným súdom: Sky plc, predtým British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Spojené kráľovstvo), a Sky IP International Ltd (Isleworth) (v zastúpení: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, a T. Moody-Stuart, barrister, neskôr R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart a J. Curry, solicitor)Predmet veciŽaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2013 (vec R 121/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi British Sky Broadcasting Group plc a Sky IP International Ltd na jednej strane a Skype Ultd na strane druhejVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Skype Ultd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Sky plc a Sky IP International Ltd.