Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

13. listopadu 2014

Věc F‑2/12

Emil Christov

v.

Evropská komise

a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

„Veřejná služba – Řízení týkající se výběru a jmenování výkonného ředitele regulační agentury – Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) – Výběrové řízení probíhající ve dvou fázích – Předběžný výběr v rámci Komise – Jmenování správní radou EMA – Povinnost správní rady EMA vybrat výkonného ředitele z řad uchazečů, jež vybrala Komise – Žaloba na neplatnost – Složení výboru pro předběžný výběr – Kumulace funkcí člena výboru pro předběžný výběr a člena správní rady EMA – Uchazeči, kteří jsou členy správního výboru EMA, uvedení na seznamu uchazečů vybraných Komisí – Jmenování uchazeče, který je členem správní rady EMA – Povinnost nestrannosti – Porušení – Zrušení – Žaloba na náhradu škody – Nemajetková újma oddělitelná od protiprávnosti, na níž se zakládá zrušení – Důkaz – Neexistence“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se E. Christov domáhá zaprvé zrušení několika rozhodnutí, jež přijala Evropská komise v rámci výběrového řízení na obsazení místa výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), a rozhodnutí správní rady EMA ze dne 6. října 2011 o jmenování tohoto výkonného ředitele, a zadruhé náhrady nemajetkové újmy, kterou údajně utrpěl v důsledku přijetí výše uvedených rozhodnutí.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. dubna 2011, kterým Evropská komise navrhuje správní radě Evropské agentury pro léčivé přípravky seznam čtyř uchazečů doporučených výborem pro předběžný výběr a potvrzených poradním výborem pro jmenování, se zrušuje. Rozhodnutí správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 6. října 2011 o jmenování výkonného ředitele se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise a Evropská agentura pro léčivé přípravky ponesou vlastní náklady a nahradí rovným dílem veškeré náklady vynaložené E. Christovem.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury – Výbor pro předběžný výběr – Analogie s výběrovou komisí

(Pokyny Komise o výběru a jmenování ředitelů regulačních agentur, výkonných agentur a společných podniků, bod 7)

2.      Úředníci – Přijímání – Řízení na obsazení místa ředitele – Výbor pro předběžný výběr – Zásada nestrannosti – Složení – Kumulace funkcí člena výboru a funkcí člena orgánu oprávněného ke jmenování – Nepřípustnost

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 726/2004, články 64 až 67; Pokyny Komise o výběru a jmenování ředitelů regulačních agentur, výkonných agentur a společných podniků)

3.      Úředníci – Přijímání – Řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury – Výbor pro předběžný výběr – Zásada nestrannosti – Soudní přezkum

4.      Žaloby úředníků – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení seznamu uchazečů předběžně vybraných v řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury – Zrušení rozhodnutí o jmenování

1.      V oblasti výběrových řízení musí být široká posuzovací pravomoc, kterou má výběrová komise při stanovení podmínek a podrobného obsahu ústních zkoušek, které musejí složit žadatelé o pracovní místo, vyrovnána striktním dodržováním pravidel upravujících organizaci těchto zkoušek.

Výběrová komise je povinna zajistit, že její posouzení všech zkoušených žadatelů o pracovní místo při ústních zkouškách budou prováděna na základě rovnosti a objektivity.

Tato pravidla mohou být použita na výbor pro předběžný výběr, který je součástí řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury, neboť cílem výboru pro předběžný výběr je podobně jako u výběrové komise vybrat nejlepší uchazeče z těch, kteří se přihlásili, přičemž disponuje významným prostorem pro uvážení při organizaci výběrových testů.

(viz body 81 až 83)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudky Girardot v. Komise, T‑92/01, EU:T:2002:220, bod 24; Christensen v. Komise, T‑336/02, EU:T:2005:115, bod 38, a Pantoulis v. Komise, T‑290/03, EU:T:2005:316, bod 90

Soud pro veřejnou službu: rozsudek CG v. EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, bod 60

2.      V řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury přísluší Komisi, aby na základě zásad řádné správy a rovného zacházení zajistila řádnou organizaci první fáze výběrového řízení, která se odehrává před výborem pro předběžný výběr. To vyžaduje, aby všichni členové výboru pro předběžný výběr jmenovaní Komisí byli natolik nezávislí, aby nemohla být zpochybněna jejich objektivita.

Pokud jde o otázku, zda osoba, která zastává současně funkci člena výboru pro předběžný výběr, tedy navrhující instance, a funkci člena správní rady dotyčné agentury, tedy rozhodující instance, dodržuje svou povinnost nestrannosti s ohledem na okolnost, že pravomoci výboru pro předběžný výběr se liší od pravomocí správní rady, je třeba uvést, že výbor pro předběžný výběr rozhodujícím způsobem ovlivňuje konečný seznam uchazečů, jež navrhuje Komise správní radě uvedené agentury. Stejně tak člen výboru pro předběžný výběr, který je současně členem správní rady, bude moci na zasedání správní rady osobně či prostřednictvím náhradníka hlasovat pro jmenování některého z uchazečů, jež vybrala Komise. Kromě toho může člen správní rady hrát zvláště významnou úlohu během jednání správní rady, a to bez ohledu na to, zda vykonává své hlasovací právo či nikoli, a je v každém případě v přímém styku s ostatními členy správní rady.

Kumulace funkcí člena výboru pro předběžný výběr a funkcí člena správní rady může narušit nezávislost a objektivitu osob, jež jsou touto kumulací funkcí dotčeny, v důsledku čehož dochází k porušení povinnosti nestrannosti, jež přísluší výboru pro předběžný výběr jako celku a to v rozsahu, v němž musí mít každý z členů výboru pro předběžný výběr takovou míru nezávislosti, aby nemohla být zpochybněna objektivita celého výboru pro předběžný výběr.

(viz body 84 a 88 až 92)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudek CG v. EIB, EU:F:2014:187, bod 61

3.      Je věcí Soudu pro veřejnou službu, aby přezkoumal, zda byl výbor pro předběžný výběr řádně zřízen a zda řádně funguje při dodržení povinnosti nestrannosti, přičemž dodržení této povinnosti je jedním z pravidel, kterými se řídí práce výběrové komise stejně jako práce výborů pro předběžný výběr a která podléhají přezkumu soudu Unie.

(viz bod 86)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: usnesení Meierhofer v. Komise, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, bod 62

4.      V řízení na obsazení místa ředitele unijní agentury, které je vedeno ve dvou fázích, a v němž orgán oprávněný ke jmenování může jmenovat ředitelem jen jednoho dříve vybraného uchazeče, který byl zapsán na seznam schválený rozhodnutím Komise, je třeba v návaznosti na zrušení tohoto rozhodnutí Komise zrušit rozhodnutí o jmenování jednoho z uchazečů zapsaných na seznam.

(viz bod 101)