Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

13 noiembrie 2014

Cauza F‑2/12

Emil Hristov

împotriva

Comisiei Europene
și
a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA)

„Funcție publică – Procedură de selecție și de numire a directorului executiv al unei agenții de reglementare – Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – Procedură de selecție în două etape – Preselecție în cadrul Comisiei – Numire de către consiliul de administrație al EMA – Obligația consiliului de administrație al EMA de a alege directorul executiv dintre candidații reținuți de Comisie – Acțiune în anulare – Compunerea comitetului de preselecție – Cumulul funcțiilor de membru al comitetului de preselecție și de membru al consiliului de administrație al EMA – Candidați membri ai consiliului de administrație al EMA care figurează pe lista candidaților reținuți de Comisie – Numirea candidatului membru al consiliului de administrație al EMA – Obligație de imparțialitate – Încălcare – Anulare – Acțiune în despăgubire – Prejudiciu moral detașabil de nelegalitatea care stă la baza anulării – Probă – Lipsă”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Hristov solicită, pe de o parte, anularea mai multor decizii adoptate de Comisia Europeană în cadrul procedurii de selecție a directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și a deciziei consiliului de administrație al EMA din 6 octombrie 2011 privind numirea acestui director executiv și, pe de altă parte, repararea prejudiciului moral pe care pretinde că l‑a suferit în urma adoptării acestor decizii

Decizia:      Anulează decizia Comisiei Europene din 20 aprilie 2011, prin care aceasta propune consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente o listă cu patru candidați recomandați de comitetul de preselecție și confirmați de comitetul consultativ pentru numiri. Anulează decizia consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente din 6 octombrie 2011 de numire a directorului executiv. Respinge în rest acțiunea. Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată și sunt obligate să suporte, fiecare, câte o jumătate din ansamblul cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Hristov.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Recrutare – Procedură de ocupare a unui post de director al unei agenții a Uniunii – Comitet de preselecție – Analogie cu o comisie de evaluare din cadrul unui concurs

(Liniile directoare ale Comisiei privind selecția și numirea directorilor de agenții de reglementare, de agenții executive și de întreprinderi comune, punctul 7)

2.      Funcționari – Recrutare – Procedură de ocupare a unui post de director – Comitet de preselecție – Principiul imparțialității – Componență – Cumulul funcțiilor de membru al comitetului și de membru al organului de numire – Inadmisibilitate

(Regulamentul nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 64-67; Liniile directoare ale Comisiei privind selecția și numirea directorilor de agenții de reglementare, de agenții executive și de întreprinderi comune)

3.      Funcționari – Recrutare – Procedură de ocupare a unui post de director al unei agenții a Uniunii – Comitet de preselecție – Principiul imparțialității – Control jurisdicțional

4.      Acțiune introdusă de funcționari – Hotărâre de anulare – Efecte – Anularea unei liste de preselecție a candidaților reținuți în procedura de ocupare a unui post de director al unei agenții a Uniunii – Anularea deciziei de numire

1.      În materie de concursuri, larga putere de apreciere pe care o are comisia de evaluare în privința stabilirii condițiilor și a conținutului detaliat al probelor orale prin care sunt testați candidații trebuie compensată prin respectarea cu scrupulozitate a normelor privind organizarea acestor probe.

În plus, o comisie de evaluare din cadrul unui concurs este obligată să garanteze că aprecierile sale cu privire la toți candidații examinați în cadrul probelor orale sunt efectuate în condiții de egalitate și de obiectivitate.

Aceste norme pot fi aplicate unui comitet de preselecție, care face parte din procedura de ocupare a unui post vacant de director al unei agenții a Uniunii, întrucât comitetul menționat are ca misiune, precum comisia de evaluare din cadrul concursului, să aleagă cei mai buni candidați dintre participanți și dispune de o importantă marjă de apreciere în organizarea unor teste de preselecție.

(a se vedea punctele 81-83)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Girardot/Comisia, T‑92/01, EU:T:2002:220, punctul 24; Hotărârea Christensen/Comisia, T‑336/02, EU:T:2005:115, punctul 38; Hotărârea Pantoulis/Comisia, T‑290/03, EU:T:2005:316, punctul 90

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, punctul 60

2.      Într‑o procedură de ocupare a unui post de director al unei agenții a Uniunii, îi revine Comisiei, în temeiul principiilor bunei administrări și egalității de tratament, să vegheze la buna organizare a primei etape a procedurii de selecție care se desfășoară în fața comitetului de preselecție. Aceasta impune ca toți membrii comitetului de preselecție, desemnați de Comisie, să aibă independența necesară pentru ca obiectivitatea lor să nu fie pusă la îndoială.

În ceea ce privește problema dacă o persoană, care este atât membru al comitetului de preselecție, organ care propune, și membru al consiliului de administrație al agenției respective, organ de decizie, își respectă obligația de imparțialitate având în vedere competențele total distincte ale comitetului de preselecție și ale consiliului de administrație, trebuie observat că comitetul de preselecție exercită o influență determinantă în ceea ce privește lista finală cu candidații propuși de Comisie consiliului de administrație al agenției menționate. De asemenea, membrul comitetului de preselecție care este, pe de altă parte, membru al consiliului de administrație va putea să voteze, în cadrul ședinței consiliului de administrație, personal sau prin supleantul său, în favoarea numirii unuia dintre candidații reținuți de Comisie. De altfel, membrul consiliului de administrație poate juca un rol deosebit de important în cursul deliberărilor consiliului de administrație, indiferent de aspectul dacă își exercită sau nu își exercită dreptul de vot, și, în orice caz, el este în contact direct cu ceilalți membri ai consiliului de administrație.

Astfel, cumulul funcției de membru al comitetului de preselecție cu cea de membru al consiliului de administrație este de natură să compromită independența și obiectivitatea persoanei care cumulează aceste funcții și, în consecință, în măsura în care fiecare dintre membrii comitetului de preselecție trebuie să aibă independența necesară pentru ca obiectivitatea comitetului de preselecție în ansamblul său să nu fie compromisă, este încălcată obligația de imparțialitate a comitetului de preselecție în ansamblul său.

(a se vedea punctele 84 și 88-92)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea CG/BEI, EU:F:2014:187, punctul 61

3.      Este de competența Tribunalului Funcției Publice să verifice dacă un comitet de preselecție este constituit și funcționează în mod legal, cu respectarea în special a obligației sale de imparțialitate, această obligație de imparțialitate fiind una dintre normele care reglementează lucrările comisiilor de evaluare din cadrul concursurilor și, prin analogie, lucrările comitetului de preselecție și care sunt supuse controlului instanței Uniunii.

(a se vedea punctul 86)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța Meierhofer/Comisia, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punctul 62

4.      Într‑o procedură de ocupare a unui post de director al unei agenții a Uniunii care se desfășoară în două etape, în care organul de numire nu poate numi ca director decât unul dintre candidații preselectați și înscriși pe lista adoptată printr‑o decizie a Comisiei, după anularea deciziei menționate a Comisiei, se impune anularea deciziei de numire a unuia dintre candidații înscriși pe lista respectivă.

(a se vedea punctul 101)