Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 13. novembra 2014

Zadeva F‑2/12

Emil Hristov

proti

Evropski komisiji
in
Evropski agenciji za zdravila (EMA)

„Javni uslužbenci – Postopek izbora in imenovanja izvršnega direktorja regulativne agencije – Evropska agencija za zdravila (EMA) – Postopek izbora v dveh fazah – Predizbor, ki ga opravi Komisija – Imenovanje s strani upravnega odbora EMA – Obveznost upravnega odbora EMA izbrati izvršnega direktorja izmed kandidatov, ki jih predlaga Komisija – Ničnostna tožba – Sestava predizbirne komisije – Istočasno opravljanje funkcije člana predizbirne komisije in člana upravnega odbora EMA – Kandidati, ki so člani upravnega odbora EMA in so navedeni na seznamu kandidatov, ki ga je sestavila Komisija – Imenovanje kandidata, ki je član upravnega odbora EMA – Obveznost nepristranskosti – Kršitev – Razglasitev ničnosti – Odškodninska tožba – Nepremoženjska škoda, ki jo je mogoče ločiti od nezakonitosti, ki je razlog za razglasitev ničnosti – Dokaz – Neobstoj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero E. Hristov predlaga, prvič, razglasitev ničnosti več sklepov, ki jih je Evropska komisija sprejela v okviru postopka izbora izvršnega direktorja Evropske agencije za zdravila (EMA), in sklepa upravnega odbora EMA z dne 6. oktobra 2011 o imenovanju tega izvršnega direktorja, ter, drugič, povrnitev nepremoženjske škode, ki mu je domnevno nastala zaradi sprejetja teh sklepov.

Odločitev: Sklep Evropske komisije z dne 20. aprila 2011, s katerim je upravnemu odboru Evropske agencije za zdravila (EMA) predložila seznam štirih kandidatov, ki ga je predlagala predizbirna komisija in ga je potrdil posvetovalni odbor za imenovanja, se razglasi za ničen. Sklep upravnega odbora Evropske agencije za zdravila z dne 6. oktobra 2011 o imenovanju izvršnega direktorja se razglasi za ničen. V preostalem se tožba zavrne. Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila nosita svoje stroške in plačata vsaka polovico stroškov E. Hristova.

Povzetek

1.      Uradniki – Zaposlovanje – Postopek zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije – Predizbirna komisija – Analogija z natečajno komisijo

(Smernice Komisije za izbor in imenovanje direktorjev regulativnih agencij, izvajalskih agencij in skupnih podjetij, točka 7)

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Postopek zapolnitve delovnega mesta direktorja – Predizbirna komisija – Načelo nepristranskosti – Sestava – Istočasno opravljanje funkcije člana komisije in člana organa za imenovanja – Nedopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 726/2004, členi od 64 do 67; Smernice Komisije za izbor in imenovanje direktorjev regulativnih agencij, izvajalskih agencij in skupnih podjetij)

3.      Uradniki – Zaposlovanje – Postopek zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije – Predizbirna komisija – Načelo nepristranskosti – Sodni nadzor

4.      Tožbe uradnikov – Ničnostna sodba – Učinki – Razveljavitev predizbirnega seznama kandidatov, ki so bili izbrani v postopku zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije – Razveljavitev odločbe o imenovanju

1.      Na področju natečajev mora biti široka diskrecijska pravica, ki jo ima natečajna komisija pri določitvi pravil in podrobne vsebine ustnih preizkusov, ki jih morajo opraviti kandidati, uravnotežena s strogim upoštevanjem pravil, ki urejajo organizacijo teh preizkusov.

Poleg tega mora natečajna komisija zagotoviti, da so njene ocene vseh obravnavanih kandidatov na ustnih preizkusih sprejete pod enakimi in nepristranskimi pogoji.

Ta pravila se lahko uporabljajo za predizbirno komisijo, ki sodeluje v postopku zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije, saj je cilj navedene komisije enako kot natečajne komisije izbrati najboljše kandidate med tistimi, ki se prijavljajo, in ima velik manevrski prostor pri organizaciji predizbirnih testov.

(Glej točke od 81 do 83.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje, sodbe Girardot/Komisija, T‑92/01, EU:T:2002:220, točka 24; Christensen/Komisija, EU:T:2005:115, T‑336/02, točka 38, in Pantoulis/Komisija, T‑290/03, EU:T:2005:316, točka 90;

Sodišče za uslužbence, sodba CG/EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, točka 60.

2.      V postopku zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije mora Komisija na podlagi načel dobre uprave in enakega obravnavanja zagotoviti dobro organizacijo prvega dela izbirnega postopka, ki poteka pred predizbirno komisijo. To zahteva, da so vsi člani predizbirne komisije, ki jih imenuje Komisija, neodvisni, tako da o njihovi objektivnosti ni mogoče dvomiti.

Glede postavljenega vprašanja, ali oseba, ki je hkrati član predizbirne komisije, to je organa predlagatelja, in član upravnega odbora zadevne agencije, to je organa za sprejemanje odločitev, spoštuje svojo dolžnost nepristranskosti ob upoštevanju zelo različnih pristojnosti predizbirne komisije in upravnega odbora, je treba opozoriti, da ima predizbirna komisija odločilen vpliv na končni seznam kandidatov, ki jih Komisija predlaga upravnemu odboru zadevne agencije. Prav tako lahko član predizbirne komisije, ki je poleg tega član upravnega odbora, na seji upravnega odbora osebno ali prek nadomestnega člana glasuje za imenovanje enega izmed kandidatov, ki jih izbere Komisija. Poleg tega ima lahko član upravnega odbora posebej pomembno vlogo na razpravi upravnega odbora ne glede na to, ali uveljavlja svojo glasovalno pravico ali ne, in je v vsakem primeru v neposrednem stiku z drugimi člani upravnega odbora.

Zato lahko istočasno opravljanje funkcij člana predizbirne komisije in člana upravnega odbora ogrozi neodvisnost in objektivnost osebe, ki ti funkciji opravlja istočasno, in zato je, ker mora vsak član predizbirne komisije izkazovati potrebno neodvisnost, da objektivnost celotne predizbirne komisije ne bi bila ogrožena, kršena dolžnost nepristranskosti celotne predizbirne komisije.

(Glej točke 84 in od 88 do 92.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence, sodba CG/EIB, EU:F:2014:187, točka 61.

3.      Sodišče za uslužbence mora preveriti, ali je predizbirna komisija sestavljena in deluje zakonito, med drugim ob upoštevanju dolžnosti nepristranskosti, saj je upoštevanje te dolžnosti eno od pravil, ki urejajo delo natečajnih komisij in po analogiji tudi delo predizbirnih komisij ter so predmet nadzora sodišča Unije.

(Glej točko 86.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence, sklep Meierhofer/Komisija, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, točka 62.

4.      V postopku zapolnitve delovnega mesta direktorja agencije Unije, ki poteka v dveh fazah, v katerem lahko organ za imenovanje imenuje za direktorja le enega izmed predizbranih kandidatov, uvrščenih na seznam, sprejet s sklepom Komisije, se sklep o imenovanju enega izmed kandidatov, uvrščenih na seznam, po razglasitvi ničnosti sklepa Komisije razglasi za ničen.

(Glej točko 101.)