Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

13 november 2014

Mål F‑2/12

Emil Hristov

mot

Europeiska kommissionen

och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

”Personalmål – Förfarande för val och utnämning av den verkställande direktören för en tillsynsmyndighet – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) – Urvalsförfarande i två etapper – Förberedande urval inom kommissionen – Utnämning som görs av EMA:s styrelse – Skyldighet för EMA:s styrelse att välja den verkställande direktören bland de sökande som godkänts av kommissionen – Talan om ogiltigförklaring – Den förberedande urvalskommitténs sammansättning – Samtidigt innehav av uppdrag som ledamot i den förberedande urvalskommittén och ledamot i EMA:s styrelse – Sökande som är ledamöter i EMA:s styrelse och finns med på förteckningen över sökande som godkänts av kommissionen – Utnämning av en sökande som är ledamot i EMA:s styrelse – Skyldighet att vara opartisk – Åsidosättande – Ogiltigförklaring – Skadeståndstalan – Ideell skada som kan särskiljas från den rättsstridighet som ligger till grund för ogiltigförklaringen – Bevisning – Saknas”

Saken:      Talan väckt av Emil Hristov med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, med yrkande om dels ogiltigförklaring av flera beslut från Europeiska kommissionen i urvalsförfarandet vad gäller tjänsten som verkställande direktör för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och av beslutet från EMA:s styrelse av den 6 oktober 2011 om tillsättning av tjänsten som verkställande direktör, dels ersättning för den ideella skada som Emil Hristov påstår sig ha lidit till följd av antagandet av dessa beslut.

Avgörande:      Europeiska kommissionens beslut av den 20 april 2011, i vilket kommissionen inför Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse lade fram en förteckning över fyra sökande som valts ut av kommittén för det förberedande urvalet och bekräftats av den rådgivande tillsättningskommittén, ogiltigförklaras. Beslutet från Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse av den 6 oktober 2011 om tillsättning av verkställande direktör ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Emil Hristovs rättegångskostnader med hälften vardera.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ – Kommittén för det förberedande urvalet – Analogi med en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov

(Kommissionens riktlinjer för urval och utnämning av direktörer för tillsynsmyndigheter, verkställande organ och gemensamma företag, punkt 7)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör – Kommittén för det förberedande urvalet – Principen om opartiskhet – Sammansättning – En ledamot i det utnämnande organet utför samtidigt ett uppdrag som ledamot i kommittén – Otillåtet

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 726/2004, artiklarna 64–67; Kommissionens riktlinjer för urval och utnämning av direktörer för tillsynsmyndigheter, verkställande organ och gemensamma företag)

3.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ – Kommittén för det förberedande urvalet – Principen om opartiskhet – Domstolsprövning

4.      Talan väckt av tjänstemän – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Ogiltigförklaring av en förteckning över sökande som valts ut i den förberedande fasen i ett förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ – Ogiltigförklaring av tillsättningsbeslutet

1.      Vid ett uttagningsprov har uttagningskommittén ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömningen när det gäller sättet för genomförandet av de muntliga prov som de sökande ska genomgå och provens exakta innehåll. Detta utrymme för skönsmässig bedömning ska kompenseras av ett strikt iakttagande av de bestämmelser som reglerar anordnandet av dessa prov.

Den bedömning som uttagningskommittén gör av samtliga sökande vid de muntliga proven ska dessutom ske med beaktande av kravet på objektivitet och lika villkor.

Dessa regler kan tillämpas på en kommitté för förberedande urval, som deltar i ett förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ, eftersom denna kommitté – liksom en uttagningskommitté – har som målsättning att välja ut de bästa sökandena och har stor handlingsfrihet när det gäller anordnandet av urvalsproven.

(se punkterna 81–83)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: dom Girardot/kommissionen, T‑92/01, EU:T:2002:220, punkt 24; dom Christensen/kommissionen, T‑336/02, EU:T:2005:115, punkt 38; dom Pantoulis/kommissionen, T‑290/03, EU:T:2005:316, punkt 90

Personaldomstolen: dom CG/EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, punkt 60

2.      I ett förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ ankommer det, enligt principen om god förvaltningssed och principen om likabehandling, på kommissionen att se till att den första fasen i urvalsförfarandet, vilken genomförs inför kommittén för det förberedande urvalet, anordnas på ett lämpligt sätt. Detta innebär att alla ledamöter i kommittén för det förberedande urvalet, vilka utnämns av kommissionen, måste ha en sådan oberoende ställning att deras opartiskhet inte kan betvivlas.

När det gäller frågan huruvida en person som är ledamot i styrelsen i det aktuella organet (vilken ska fatta tillsättningsbeslutet) och samtidigt är ledamot i kommittén för det förberedande urvalet (vilken är förslagsställande) iakttar skyldigheten att förhålla sig opartisk mot bakgrund av de klart åtskilda befogenheterna hos styrelsen och kommittén ska det noteras att kommittén har ett avgörande inflytande på den slutliga förteckningen över de sökande som kommissionen föreslår för styrelsen i det aktuella organet. Dessutom kan den ledamot i kommittén som även är ledamot i styrelsen vid styrelsemötet, personligen eller genom sin suppleant, rösta för att tillsätta en av de sökande som kommissionen har föreslagit. Styrelseledamoten kan även, oberoende av om vederbörande utövar sin rösträtt eller inte, få en särskilt viktig roll vid överläggningarna i styrelsen och är under alla omständigheter i direkt kontakt med övriga styrelseledamöter.

Den omständigheten att en styrelseledamot samtidigt utför ett uppdrag som ledamot i kommittén för det förberedande urvalet undergräver således denna ledamots oberoende ställning och opartiskhet. Som en följd härav har hela kommittén åsidosatt sin skyldighet att förhålla sig opartisk, eftersom alla ledamöter i kommittén måste ha en sådan oberoende ställning att det inte kan ifrågasättas att kommittén som helhet är opartisk.

(se punkterna 84 och 88–92)

Hänvisning till

Personaldomstolen: dom CG/EIB, EU:F:2014:187, punkt 61

3.      Det ankommer på personaldomstolen att pröva huruvida kommittén för det förberedande urvalet har konstituerats och fungerar på ett korrekt sätt och särskilt huruvida den iakttar sin skyldighet att förhålla sig opartisk. Denna skyldighet ingår nämligen i de regler som gäller för en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov – och, analogt, för en kommitté för förberedande urval – och som kan underkastas unionsdomstolens prövning.

(se punkt 86)

Hänvisning till

Personaldomstolen: beslut Meierhofer/kommissionen, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punkt 62

4.      I ett förfarande för tillsättning av en tjänst som verkställande direktör för ett EU-organ som består av två etapper och i vilket den instans som ska fatta tillsättningsbeslutet endast kan tillsätta någon av de sökande som har valts ut på förhand och upptagits i den förteckning som antagits genom kommissionens beslut innebär ett ogiltigförklarande av kommissionens beslut att även beslutet om tillsättning av en av de sökande som upptagits i förteckningen ska ogiltigförklaras.

(se punkt 101)