Language of document : ECLI:EU:F:2014:250

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

19. listopadu 2014

Věc F‑42/14

EH

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředník – Odměňování – Rodinné přídavky – Pravidlo o vyloučení souběhu vnitrostátních přídavků a přídavků podle služebního řádu – Pobírání vnitrostátních rodinných přídavků manželem/manželkou úředníka – Neoznámení změny osobní situace úředníka správě – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Zařazení do nižšího platového stupně – Přiměřenost – Odůvodnění – Polehčující okolnosti – Nedostatek řádné péče správy“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se EH domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (dále jen „OOJ“) Evropské komise ze dne 24. června 2013, kterým mu byla uložena sankce spočívající v přeřazení o tři platové stupně níže, jakož i zrušení rozhodnutí ze dne 24. ledna 2014 o zamítnutí jeho stížnosti.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. EH ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Úředníci – Odměňování – Rodinné přídavky – Vnitrostátní dávky – Pravidlo o vyloučení souběhu – Povinnost úředníka oznámit rodinné přídavky vyplácené z jiných zdrojů – Rozsah

(Služební řád, čl. 67 odst. 2)

2.      Úředníci – Odměňování – Rodinné přídavky – Vnitrostátní dávky – Pravidlo o vyloučení souběhu – Povinnost úředníka oznámit rodinné přídavky vyplácené z jiných zdrojů – Nedbalost nebo pochybení správy – Nedostatek vlivu

(Služební řád, čl. 67 odst. 2)

3.      Úředníci – Práva a povinnosti – Zásada loajality – Rozsah

(Služební řád, článek 11)

4.      Úředníci – Disciplinární režim – Sankce – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování – Přihlédnutí k přitěžujícím nebo polehčujícím okolnostem

(Služební řád, příloha IX, článek 10)

5.      Úředníci – Rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení – Disciplinární sankce – Povinnost uvést odůvodnění – Dosah

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec)

1.      Pokud je úředníkem žádáno o některou dávku a tato je mu poskytnuta v souvislosti s jeho rodinnou situací, nemůže se úředník odvolávat na údajnou neznalost situace svého manžela / své manželky, ať se jedná o výkon výdělečné činnosti, výši odměn získaných z titulu této činnosti nebo pobírání vnitrostátních dávek, které jsou stejné povahy jako dávky podle služebního řádu, tímto manželem / touto manželkou. Pokud by totiž byl takový argument připuštěn, mohlo by to úředníkům nebo zaměstnancům pobírajícím v plné výši rodinné přídavky podle služebního řádu umožnit, aby se považovali za zproštěné povinnosti oznámit vnitrostátní rodinné přídavky pobírané z jiných zdrojů a vyplácené nikoli přímo úředníkovi, ale jeho manželovi/manželce na jejich osobní bankovní účet. Krom toho by takový přístup mohl vést k zatajování informací, které by mohlo poškozovat unijní finanční zájmy.

(viz body 99 a 100)

2.      Každému úředníkovi, který využívá finanční výhody, přísluší obecná povinnost poskytnout veškeré informace týkající se jeho osobní situace a seznámit správu s veškerými změnami, jež nastaly v jeho osobní situaci, přičemž tato povinnost je výslovně připomenuta v čl. 67 odst. 2 služebního řádu v souvislosti s pravidlem o vyloučení souběhu rodinných přídavků. Případná neefektivita nebo nečinnost správního útvaru odpovědného za ochranu unijních finančních zájmů nemůže úředníkovi poskytovat omluvu pro jeho vlastní porušení této povinnosti. Pečlivý úředník, který se seznámil s ustanoveními služebního řádu, na základě kterých je mu dávka na jeho žádost poskytována, zejména pokud je na tato ustanovení upozorněno v rozhodnutí o poskytnutí dotyčné dávky, se nemůže spokojit s tichým pobíráním uvedené dávky, zatímco jeho manžel/manželka pobírá obdobné vnitrostátní dávky na tytéž děti. V takové situaci nemůže úředník odůvodnit své mlčení tím, že takové platby byly z nedbalosti implicitně akceptovány nebo tolerovány jeho správou. Připustit takovou nedbalost správy jako polehčující okolnost by totiž podpořilo úředníky a zaměstnance, aby případně z chyb správy získávali prospěch. Mimoto úředníkovi, který pobírá dávky podle služebního řádu, každopádně přísluší předložit dokumenty, které již má v držení, a informovat svou správu o případných platbách sociálních dávek svému manželovi / své manželce vnitrostátní institucí pověřenou jejich vyplácením.

(viz body 104, 105, 107 a 108)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Lopez Cejudo v. Komise, F‑28/13, EU:F:2014:55, bod 67

3.      Zásada loajality uvedená v článku 11 služebního řádu znamená, že úředníci mají usnadňovat úkoly správy, co se týče určení rozsahu jejich peněžitých nároků podle služebního řádu. V tomto ohledu by nemělo běžně pečlivému úředníkovi uniknout, že oznámení týkající se změny jeho rodinné situace, na základě které jsou mu vypláceny dávky, musí být ihned jasně a jednoznačně předáno odpovědnému útvaru jeho orgánu, a v tomto ohledu se žalobce nemůže dovolávat toho, že správa náhodou nebo nepřímo určité informace získala. To platí o to více, pokud ze znění čl. 67 odst. 2 služebního řádu jednoznačně vyplývá, že není povinností orgánu informovat se o případném pobírání rodinných přídavků stejné povahy vyplácených z jiných zdrojů, ale přísluší naopak zaměstnancům, aby oznámili, že takové přídavky z jiných zdrojů pobírají. Krom toho článek 11 služebního řádu představuje jeden ze zvláštních výrazů zásady loajality, která zavazuje úředníka nejen k tomu, aby se zdržel chování, které by mohlo nepříznivě ovlivnit vážnost jeho postavení a respektování orgánu a jeho složek, avšak rovněž aby jeho chování – a to tím spíše, pokud náleží do vyšší platové třídy – bylo bez jakýchkoli pochyb takové, aby mezi ním a orgánem existoval vždy vztah důvěry.

(viz body 108, 112 a 123)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek Costacurta v. Komise, T‑34/89 a T‑67/89, EU:T:1990:20, body 45 a 46

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Andreasen v. Komise, F‑40/05, EU:F:2007:189, bod 233 a citovaná judikatura

4.      Okolnost, že se úředník poté, co se dozvěděl o stanovisku disciplinární komise, dobrovolně zavázal vrátit částky neoprávněně získané z titulu rodinných přídavků, nijak neovlivňuje kvalifikaci vytýkaného pochybení, zejména pokud vyšlo najevo až po provedení kontroly orgánem, a nikoli na základě oznámení včas provedeného z iniciativy úředníka. Úředník se dopustí hrubé nedbalosti, pokud se dopustí pochybení, které přesto, že neukazuje na vědomý úmysl obohatit se na úkor unijního rozpočtu, je obtížně omluvitelné, zejména s ohledem na funkce a odpovědnost dotyčného, jeho vysokou platovou třídu a počet let služby v orgánu. Mimoto znění článku 10 přílohy IX služebního řádu orgánu oprávněnému ke jmenování nijak neukládá, aby za okolnost odůvodňující zmírnění uložené sankce považoval to, že se úředník blíží věku odchodu do důchodu.

(viz body 115, 118, 124 a 125)

5.      Pokud je disciplinární sankce uložená úředníkovi orgánem oprávněným ke jmenování nakonec přísnější než sankce navržená disciplinární komisí, musí nicméně rozhodnutí tohoto orgánu podrobně uvádět důvody, které ho vedly k tomu, že stanovisko této komise nerespektoval.

(viz bod 132)

Odkazy:

Soudní dvůr: rozsudek F. v. Komise, C‑228/83, EU:C:1985:28, bod 35

Soud prvního stupně: rozsudek N v. Komise, T‑198/02, EU:T:2004:101, bod 95 a citovaná judikatura