Language of document : ECLI:EU:F:2014:250

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 19. novembra 2014

Vec F‑42/14

EH

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradník – Odmena – Rodinné prídavky – Pravidlo na zamedzenie súbehu vnútroštátnych prídavkov a prídavkov podľa služobného poriadku – Poberanie vnútroštátnych rodinných prídavkov manželkou úradníka – Nepodanie vyhlásenia úradníkom o zmene jeho osobnej situácie príslušnému správnemu orgánu – Disciplinárne konanie – Disciplinárny postih – Preradenie do nižšieho platového stupňa – Proporcionalita – Odôvodnenie – Poľahčujúce okolnosti – Nedostatok náležitej starostlivosti správneho orgánu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou sa EH domáha zrušenia rozhodnutia menovacieho orgánu (ďalej len „menovací orgán“) Európskej komisie z 24. júna 2013, ktorým mu bol uložený postih zaradenia o tri platové stupne nižšie, ako aj zrušenia rozhodnutia z 24. januára 2014, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. EH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Vnútroštátne prídavky – Pravidlo na zamedzenie súbehu – Povinnosť úradníka podať vyhlásenie o vnútroštátnych rodinných prídavkoch poberaných z iných zdrojov – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 67 ods. 2)

2.      Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Vnútroštátne prídavky – Pravidlo na zamedzenie súbehu – Povinnosť úradníka podať vyhlásenie o vnútroštátnych rodinných prídavkoch poberaných z iných zdrojov – Nedbanlivosť alebo pochybenie správneho orgánu – Neexistencia vplyvu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 67 ods. 2)

3.      Úradníci – Práva a povinnosti – Povinnosť zachovávať lojálnosť – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 11)

4.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Sankcia – Voľná úvaha menovacieho orgánu – Zohľadnenie priťažujúcich alebo poľahčujúcich okolností

(Služobný poriadok úradníkov, príloha IX, článok 10)

5.      Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Disciplinárny postih – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

1.      Keď úradník žiada o dávku a je mu priznaná, v súvislosti s jeho rodinnou situáciou, nemôže sa odvolávať na to, že údajne nevedel o situácii svojej manželky, či už ide o to, že bola zamestnaná, o sumu odmeny za túto prácu alebo o to, že dostávala vnútroštátne dávky rovnocenné dávkam podľa služobného poriadku. Keby sa totiž mal uznať takýto argument, mohlo by to umožniť úradníkom alebo zamestnancom, ktorí poberajú plnú výšku rodinných prídavkov podľa služobného poriadku, aby sa považovali za zbavených povinnosti podať vyhlásenie o vnútroštátnych rodinných prídavkoch poberaných z iných zdrojov, a to vždy keď sú tieto vnútroštátne rodinné prídavky vyplácané nie priamo úradníkovi, ale jeho manželke, na osobný bankový účet tejto manželky. Okrem toho by takýto prístup mohol podnecovať zadržiavanie informácií, ktoré by poškodzovalo finančné záujmy Únie.

(pozri body 99 a 100)

2.      Každému úradníkovi, ktorý poberá finančné výhody, prislúcha poskytnúť všetky informácie týkajúce sa jeho osobnej situácie a oznámiť príslušnému správnemu orgánu zmeny, ktoré nastali v jeho osobnej situácii, čo je povinnosť okrem toho výslovne pripomenutá v článku 67 ods. 2 služobného poriadku v spojení s pravidlom na zamedzenie súbehu rodinných prídavkov. Prípadná neefektívnosť alebo nečinnosť služby správneho orgánu, ktorý má chrániť finančné záujmy Únie, nemôže zbaviť úradníka zodpovednosti za jeho vlastné porušenie tejto povinnosti. Pozorný úradník, ktorý sa oboznámil s ustanoveniami služobného poriadku na základe ktorých sa mu vypláca na jeho žiadosť dávka, najmä keď sú tieto ustanovenia pripomenuté v rozhodnutí o priznaní dotknutej dávky, nemôže len naďalej poberať v tichosti uvedenú dávku, kým jeho manželka poberá v plnej výške rovnocenné vnútroštátne dávky na tie isté deti. V takejto situácii úradník nemôže odôvodniť svoje mlčanie tým, že takéto platby boli z nedbanlivosti implicitne akceptované alebo tolerované príslušným správnym orgánom. Uznať ako poľahčujúcu okolnosť takúto nedbanlivosť správneho orgánu by totiž znamenalo povzbudenie úradníkov a zamestnancov, aby prípadne využívali vo svoj prospech chyby správneho orgánu. Okrem toho úradníkovi, ktorý poberá dávku podľa služobného poriadku, v každom prípade prislúcha poskytnúť dokumenty, ktoré už má a informovať príslušný správny orgán o prípadných platbách dávok sociálneho zabezpečenia v prospech jeho manželky zo strany orgánu povereného ich vyplácaním.

(pozri body 104, 105, 107 a 108)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok Lopez Cejudo/Komisia, F‑28/13, EU:F:2014:55, bod 67

3.      Povinnosť zachovávať lojálnosť, uvedená v článku 11 služobného poriadku, totiž zahŕňa povinnosť, aby úradníci uľahčili úlohu správnemu orgánu, pokiaľ ide o určenie rozsahu ich finančných nárokov podľa služobného poriadku. V tejto súvislosti bežne starostlivému úradníkovi nemôže ujsť, že doklad o zmene rodinnej situácie, na základe ktorého sa mu vyplácajú dávky, sa musí priamo adresovať príslušnej službe jeho inštitúcie, jasným a jednoznačným spôsobom, a v tejto súvislosti sa úradník nemôže opierať o to, že správny orgán získal určité informácie náhodne alebo nepriamo. To platí o to viac, pokiaľ zo znenia článku 67 ods. 2 služobného poriadku jednoznačne vyplýva, že inštitúcii neprináleží, aby sa informovala o prípadnom poberaní rodinných prídavkov rovnakej povahy vyplácaných z iných zdrojov, ale prináleží zamestnancom, aby podali vyhlásenie, že poberajú takéto prídavky pochádzajúce z iných zdrojov. Okrem toho článok 11 služobného poriadku predstavuje jedno z konkrétnych vyjadrení povinnosti zachovávať lojálnosť, podľa ktorého sa od úradníka vyžaduje nielen zdržať sa konania spôsobilého narušiť dôstojnosť funkcie a preukazovať úctu voči inštitúcii a jej orgánom, ale tiež správať sa tak, najmä ak má vysokú platovú triedu, aby jeho správanie nemohlo vyvolať nijaké podozrenie o zachovaní vzájomnej dôvery medzi inštitúciou a týmto úradníkom.

(pozri body 108, 112 a 123)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Costacurta/Komisia, T‑34/89 a T‑67/89, EU:T:1990:20, body 45 a 46

Súd pre verejnú službu: rozsudok Andreasen/Komisia, F‑40/05, EU:F:2007:189, bod 233 a tam citovaná judikatúra

4.      Okolnosť, že úradník potom ako sa dozvedel o stanovisku disciplinárnej komisie, sa dobrovoľne zaviazal vrátiť sumy, ktoré poberal neoprávnene ako rodinné prídavky nemení nič na kvalifikácii vytýkaného porušenia, ktoré sa zistilo až v dôsledku kontroly inštitúcie a nie na základe vyhlásenia, ktoré by bol v príslušnom čase podal bez výzvy úradník. Úradník sa dopustí hrubej nedbanlivosti, pokiaľ sa dopustí chyby, ktorá hoci nebola spáchaná so zjavným úmyslom obohatiť sa na úkor rozpočtu Únie, je ťažko ospravedlniteľná, najmä vzhľadom na funkciu a zodpovednosť dotknutej osoby, a platovú triedu a odpracované roky tejto osoby v službe inštitúcie. Navyše nič v znení článku 10 prílohy IX služobného poriadku neukladá menovaciemu orgánu povinnosť považovať za okolnosť odôvodňujúcu menej prísny uložený postih to, že úradník sa blíži k dôchodkovému veku.

(pozri body 115, 118, 124 a 125)

5.      Ak je disciplinárny postih, ktorý úradníkovi uložil menovací orgán, nakoniec prísnejší ako ten, ktorý navrhla disciplinárna komisia, rozhodnutie tohto menovacieho orgánu musí podrobne uviesť dôvody, ktoré viedli uvedený orgán k odchýleniu sa od stanoviska vydaného disciplinárnou komisiou.

(pozri bod 132)

Odkaz:

Súdny dvor: rozsudok F./Komisia, 228/83, EU:C:1985:28, bod 35

Súd prvého stupňa: rozsudok N/Komisia, T-198/02, EU:T:2004:101, bod 95 a tam citovaná judikatúra