Language of document : ECLI:EU:F:2014:232

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 15. októbra 2014

Vec F‑107/13

José António de Brito Sequeira Carvalho

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Úradník na dôchodku – Disciplinárne konanie – Disciplinárny postih – Zrážky z dôchodku – Výsluch priťažujúceho svedka disciplinárnou komisiou – Nevypočutie dotknutého úradníka – Nedodržanie práva byť vypočutý“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou J. António de Brito Sequeira Carvalho navrhol predovšetkým zrušenie rozhodnutia Európskej komisie zo 14. marca 2013, ktorým mu boli ako disciplinárny postih uložené zrážky vo výške jednej tretiny z čistej mesačnej sumy dôchodku na obdobie dvoch rokov, ako aj zaviazanie Komisie na náhradu ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskej komisie zo 14. marca 2013, ktorým boli pánovi de Brito Sequeira Carvalhovi ako disciplinárny postih uložené zrážky vo výške jednej tretiny z čistej mesačnej sumy dôchodku na obdobie dvoch rokov, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán de Brito Sequeira Carvalho.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povinnosť starostlivosti prislúchajúca administratíve – Hranice – Záujem služby – Porušenie z dôvodu začatia disciplinárneho konania – Neexistencia

2.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Povinnosť vykonať predbežné alebo doplňujúce vyšetrovanie – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 86 a príloha IX, články 3 a 17)

3.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Konanie pred disciplinárnou komisiou – Rešpektovanie práva na obhajobu a kontradiktórnosti konania

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. a); služobný poriadok úradníkov, príloha IX, článok 4, článok 16 ods. 1 a článok 22 prvý odsek]

4.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Konanie pred menovacím orgánom – Rešpektovanie práva na obhajobu a kontradiktórnosti konania – Nedostatok

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. a); služobný poriadok úradníkov, príloha IX, článok 22 prvý odsek]

5.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Konanie pred disciplinárnou komisiou – Lekársky konštatovaná nemožnosť výsluchu úradníka disciplinárnou komisiou – Žiadosť o odročenie výsluchu – Odôvodnenie odmietnutia odročenia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha IX)

1.      Požiadavky povinnosti starostlivosti nemožno vykladať tak, že bránia menovaciemu orgánu v začatí a vedení disciplinárneho konania voči úradníkovi. Také rozhodnutie je totiž prijímané predovšetkým v záujme, ktorý má inštitúcia na tom, aby boli prípadné porušenia služobných povinností úradníka zistené, a ak je to potrebné, sankcionované.

V tejto súvislosti úradník nemôže pod zámienkou podania žiadosti alebo sťažnosti rozširovať medzi tretími osobami obvinenia voči jednému zo svojich kolegov. Aj pri výkone práv stanovených v článku 90 služobného poriadku týkajúcom sa podania žiadosti alebo sťažnosti menovaciemu orgánu musí byť totiž úradník zdržanlivý a umiernený, čo mu prikazujú povinnosti objektivity a nestrannosti, ako aj rešpektovanie dôstojnosti funkcie, osobnej cti a prezumpcie neviny. Navyše ak chce úradník upozorniť svoju inštitúciu na správanie niektorého zo svojich kolegov, musí namiesto rozširovania obvinení voči tomuto kolegovi, pri ktorom sa nedá vyhnúť poškodeniu jeho profesionálnej cti, využiť právne prostriedky, ktoré má k dispozícii podľa článkov 22a, 22b alebo 24 služobného poriadku. Rozširovaním takýchto obvinení medzi tretími osobami teda úradník porušuje svoje služobné povinnosti. Za týchto okolností prináleží menovaciemu orgánu, aby prijal všetky potrebné administratívne opatrenia, vrátane začatia a vedenia disciplinárneho konania.

(pozri body 76 – 78)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Brendel/Komisia, T‑55/03, EU:T:2004:316, bod 133

Súd pre verejnú službu: rozsudky A a G/Komisia, F‑124/05 a F‑96/06, EU:F:2010:2, bod 377, a de Brito Sequeira Carvalho/Komisia, F‑126/11, EU:F:2013:126, body 72 a 88

2.      Na začatie predbežného vyšetrovania podľa článku 86 služobného poriadku alebo doplňujúceho vyšetrovania podľa článku 17 prílohy IX služobného poriadku sa vzťahuje voľná úvaha menovacieho orgánu alebo disciplinárnej komisie. Tieto ustanovenia nestanovujú, že začatie vyšetrovania je automatické alebo že ide o povinnosť uloženú menovaciemu orgánu vždy, ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu služobných povinností.

Navyše hoci z článku 3 prílohy IX služobného poriadku vyplýva, že menovací orgán vykonáva svoje disciplinárne právomoci na základe vyšetrovacej správy, nič mu nebráni, aby takéto vyšetrovanie vykonal formou jednoduchého preskúmania skutočností, o ktorých sa dozvedel bez prijatia ďalších opatrení.

(pozri body 90 a 91)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok de Brito Sequeira Carvalho/Komisia, EU:F:2013:126, bod 123 a tam citovaná judikatúra

3.      V takom disciplinárnom konaní, aké upravuje služobný poriadok, je právo byť vypočutý realizované v zmysle Charty základných práv Európskej únie na jednej strane prostredníctvom článku 16 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku, ktorý spresňuje, že dotknutého úradníka vypočuje disciplinárna komisia a na druhej strane prostredníctvom článku 4 tej istej prílohy, ktorý stanovuje, že ak z objektívnych príčin úradník nemôže byť vypočutý podľa ustanovení tejto prílohy, môže byť požiadaný, aby sa vyjadril písomne, alebo môže byť zastúpený osobou podľa vlastného výberu.

Navyše dodržanie kontradiktórnej povahy disciplinárneho konania v rámci vyšetrovania vyžaduje, aby obvinenému úradníkovi alebo jeho obhajcovi bolo umožnené, aby sa zúčastnili na vykonávaných výsluchoch svedkov a kládli im otázky, ktoré sa im zdajú byť užitočné na účely jeho obhajoby. Tiež platí, že keď sa disciplinárna komisia domnieva, že nemá dostatok jasných informácií o skutkoch vytýkaných dotknutej osobe alebo o okolnostiach, za ktorých boli tieto skutky spáchané, nariadi podľa článku 17 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku kontradiktórne vyšetrovanie.

(pozri body 100 a 109)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Connolly/Komisia, T‑34/96 a T‑163/96, EU:T:1999:102, bod 61

4.      Pokiaľ ide konkrétne o povinnosť menovacieho orgánu po tom, čo mu disciplinárna komisia odovzdala svoje stanovisko, vypočuť úradníka pred prijatím konečného rozhodnutia vo veci, skutočnosť, že menovací orgán nevypočul dotknutú osobu v súlade s článkom 22 prvým odsekom prílohy IX služobného poriadku nemá za následok zrušenie rozhodnutia, ktorým jej bol uložený disciplinárny postih, ak možno toto porušenie pripísať samotnej dotknutej osobe.

V situácii, keď výsluch dotknutého úradníka menovacím orgánom pred prijatím rozhodnutia, ktorým sa mu ukladá disciplinárny postih, nemôže napraviť to, že tento úradník nebol vypočutý disciplinárnou komisiou, ani nemôže ipso jure konvalidovať nekontradiktórnosť výsluchu priťažujúceho svedka navrhnutého menovacím orgánom, treba dospieť k záveru o nedodržaní práva dotknutého úradníka byť vypočutý.

(pozri body 101 a 122)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Stevens/Komisia, T‑277/01, EU:T:2002:302, bod 41 a tam citovaná judikatúra

5.      Keď úradník včas a riadne s doloženým lekárskym potvrdením informoval disciplinárnu komisiu o svojej práceneschopnosti zahŕňajúcej aj deň, na ktorý je plánovaný jeho výsluch, je povinnosťou jeho inštitúcie, aby prostredníctvom iného lekárskeho stanoviska alebo spoľahlivého súhrnu zhodujúcich sa nepriamych dôkazov preukázala, že sa tento úradník naopak môže dostaviť na tento výsluch alebo že žiadny objektívny dôvod v skutočnosti neospravedlňuje jeho neprítomnosť.

Nie je tomu tak vtedy, keď disciplinárna komisia nevykoná žiadne kroky na overenie pravdivosti alebo presného rozsahu zdravotných dôvodov uvedených úradníkom, ani neprijme žiadne opatrenie, ktoré by mu umožnilo zúčastniť sa na tomto výsluchu, najmä rozhodnutím odročiť ho aspoň raz na nový vhodný deň.

(pozri body 111 a 117)