Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

18. listopadu 2014

Věc F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

v.

Evropská investiční banka (EIB)

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Zaměstnanci EIB – Roční hodnocení – Interní předpisy – Přezkumné řízení – Právo být vyslechnut – Nerespektování ze strany odvolacího výboru – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Psychické obtěžování – Nevydání rozhodnutí o návrhových žádáních znějících na náhradu újmy“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se C. De Nicola v meritu domáhal zaprvé zrušení rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky (EIB) ze dne 14. listopadu 2008, zadruhé zrušení rozhodnutí o povýšení ze dne 29. dubna 2008 a rozhodnutí z téhož dne nepovýšit jej, zatřetí zrušení jeho hodnotícího posudku za rok 2007, začtvrté určení, že je obětí psychického obtěžování, a zapáté uložení EIB povinnosti, aby toto psychické obtěžování ukončila a nahradila mu újmu, kterou údajně v důsledku tohoto obtěžování utrpěl.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 14. listopadu 2008 se zrušuje. Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních znějících na náhradu tvrzené újmy způsobené psychickým obtěžováním. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou ve F‑59/09, T‑264/11 P a F‑59/09 RENV.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Hodnocení – Hodnotící posudek – Napadení před odvolacím výborem Banky – Rozhodnutí výboru prohlásit se bez vyslechnutí dotčené osoby za nepříslušný k projednání odvolání – Porušení práv na obhajobu

2.      Žaloby úředníků – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Žaloba na náhradu škody – Návrhová žádání znějící na náhradu škody vycházející ze stejných skutkových okolností uvedených v rámci dvou odlišných žalob – Přednost – Zásada řádného výkonu spravedlnosti – Nevydání rozhodnutí ve věci samé

1.      V rámci žaloby zaměstnance Evropské investiční banky proti výsledkům ročního hodnocení, které se jej týká, se může odvolací výbor Evropské investiční banky prohlásit za nepříslušný k projednání odvolání na základě bodu 20 přílohy A sdělení o hodnocení výkonnosti za rok 2007 pouze ve výjimečných případech a musí o tom informovat účastníky řízení, s uvedením důvodů prohlášení své nepříslušnosti, zejména pokud je důvodem jednání jednoho z účastníků řízení v průběhu řízení, přičemž musí v souladu s bodem 10 téže přílohy dodržet právo každého z účastníků řízení být vyslechnut.

Pokud dotčená osoba nevezme své odvolání podané k odvolacímu výboru zpět, skutečnost, že se tento výbor prohlásí za nepříslušný, aniž splní požadavky bodů 10 a 20 přílohy A, z povahy věci zbavuje dotčenou osobu práva být vyslechnut k jednotlivým odvolacím důvodům, které uvádí, tím, že ji připraví o jednu opravnou instanci.

(viz body 51, 53 a 54)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek De Nicola v. EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, bod 44

2.      Pokud skutkové a právní okolnosti a tvrzení týkající se stejných skutkových základů dvou návrhů na náhradu škody, podaných stejným žalobcem v rámci dvou odlišných žalob proti témuž žalovanému, jsou v rámci jedné z těchto žalob podrobnější a důkladněji odůvodněné, a to ze strany obou účastníků řízení, vyplývá z toho, že unijní soud je v rámci uvedené věci schopen lépe zjistit a posoudit skutkový základ návrhu na náhradu škody. V rámci této věci je tedy schopen lépe zajistit řádný výkon spravedlnosti. Není tedy důvodné rozhodnout o návrhu na náhradu škody v rámci druhé věci.

(viz body 68, 70 a 71)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudek De Nicola v. EIB, F‑52/11, EU:F:2014:243