Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

18. november 2014

Kohtuasi F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Euroopa Investeerimispanga töötajad – Iga‑aastane hindamine – Sise‑eeskirjad – Kaebemenetlus – Õigus olla ära kuulatud – Eiramine apellatsioonikomitee poolt – Apellatsioonikomitee otsuse õigusvastasus – Psühholoogiline ahistamine – Kahju hüvitamise nõuete üle otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega M. De Nicola palub esiteks tühistada Euroopa Investeerimispanga (EIP) apellatsioonikomitee 14. novembri 2008. aasta otsuse, teiseks tühistada 29. aprilli 2008. aasta edutamisotsused ja samal päeval tehtud otsuse jätta hageja edutamata, kolmandaks tühistada tema 2007. aasta hindamisaruanne, neljandaks tuvastada tema psühholoogiline ahistamine ning viiendaks kohustada EIP‑d tema ahistamine lõpetama ja hüvitama hagejale ahistamisega väidetavalt tekitatud kahju.

Otsus:      Tühistada Euroopa Investeerimispanga apellatsioonikomitee 14. novembri 2008. aasta otsus. Vajadus teha otsus nõuete üle, milles taotletakse psühholoogilise ahistamisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist, on ära langenud. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud kohtuasjades F‑59/09, T‑264/11 P ja F‑59/09 RENV.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Hindamine – Hindamisaruanne – Vaidlustamine panga apellatsioonikomitees – Komitee otsus loobuda pädevusest ilma huvitatud isikut ära kuulamata – Kaitseõiguste rikkumine

2.      Ametnike hagid – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Kahju hüvitamise nõue – Hüvitisenõuded, mis rajanevad kahes eraldi hagis nimetatud samadel asjaoludel – Eelistamine – Korrakohase õigusemõistmise põhimõte – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

1.      Kaebuse puhul, mille Euroopa Investeerimispanga töötaja on esitanud teda puudutava iga-aastase hindamise tulemuste peale, võib Euroopa Investeerimispanga apellatsioonikomitee vastavalt teatisele 2007. aasta tulemuslikkuse hindamise kohta A lisa punktile 20 oma pädevusest loobuda ainult erandjuhtudel, ja ta peab pooli teavitama pädevusest loobumise põhjustest, eriti kui see olukord on tingitud ühe poole käitumisest, pidades seejuures kinni sama lisa punktis 10 sätestatud õigust olla ära kuulatud.

Niisiis, kui huvitatud isik ei loobu apellatsioonikomiteele esitatud kaebusest, rikub asjaolu, et apellatsioonikomitee loobub nimetatud A lisa punkte 10 ja 20 järgimata pädevusest, automaatselt huvitatud isiku õigust olla oma erinevate väidetega ära kuulatud, see aga jätab ta ilma ühest kontrollinstantsist.

(vt punktid 51, 53 ja 54)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus De Nicola vs. EIP, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punkt 44.

2.      Kui sama hageja poolt sama kostja vastu suunatud kahes eraldi hagis esitatud kahe hüvitisenõude aluseks olevate samade faktiliste asjaoludega seotud faktilisi ja õiguslikke elemente ja väiteid on mõlemad pooled nimetatud hagidest ühe raames käsitlenud üksikasjalikumalt ja põhjendatumalt, siis on liidu kohtul paremini võimalik tuvastada ja hinnata hüvitisenõude aluseks olevaid fakte just selle kohtuasja raames. Seeläbi on tal selles kohtuasjas võimalik paremini tagada korrakohane õigusemõistmine ja tõhus kohtulik kaitse. Seetõttu ei ole vajadust lahendada teises kohtuasjas esitatud hüvitisenõuet.

(vt punktid 68, 70 ja 71)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus De Nicola vs. EIP, F‑52/11, EU:F:2014:243