Language of document : ECLI:EU:F:2014:248


EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 18 d.

Byla F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

prieš

Europos investicijų banką (EIB)

„Viešoji tarnyba – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui panaikinus sprendimą – EIB personalas – Metinis vertinimas – Vidaus taisyklės – Apskundimo procedūra – Teisė būti išklausytam – Apeliacinio komiteto padarytas pažeidimas – Apeliacinio komiteto sprendimo neteisėtumas – Psichologinis priekabiavimas – Pagrindo priimti sprendimą dėl reikalavimų atlyginti žalą nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo C. De Nicola iš esmės prašė, pirma, panaikinti 2008 m. lapkričio 14 d. Europos investicijų banko (EIB) apeliacinio komiteto sprendimą, antra, panaikinti 2008 m. balandžio 29 d. sprendimus dėl pareigų paaukštinimo ir tos pačios dienos sprendimą atsisakyti paaukštinti jo pareigas, trečia, panaikinti jo 2007 m. vertinimo ataskaitą, ketvirta, pripažinti, kad jis patyrė paties nurodytą psichologinį priekabiavimą, penkta, nurodyti Bankui šį priekabiavimą nutraukti ir atlyginti žalą, kurią jis mano patyręs dėl tokio priekabiavimo.

Sprendimas:      Panaikinti 2008 m. lapkričio 14 d. Europos investicijų banko apeliacinio komiteto sprendimą. Nėra pagrindo priimti sprendimą dėl reikalavimų atlyginti dėl psichologinio priekabiavimo tariamai patirtą žalą. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos investicijų bankas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos C. De Nicola bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylose F‑59/09, T‑264/11 P ir F‑59/09 RENV.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Ginčijimas Banko apeliaciniame komitete – Komiteto sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą neišklausius suinteresuotojo asmens – Teisės į gynybą pažeidimas

2.      Pareigūnų ieškiniai – Europos investicijų banko tarnautojai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Tais pačiais faktais grindžiami reikalavimai atlyginti žalą, nurodyti dviejuose atskiruose ieškiniuose – Pirmenybė – Tinkamo teisingumo vykdymo principas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas

1.      Gavęs Europos investicijų banko darbuotojo skundą dėl jo metinio vertinimo rezultatų, Europos investicijų banko apeliacinis komitetas, remdamasis Pranešimo dėl 2007 m. darbo rezultatų vertinimo procedūros A priedo 20 punktu, gali nutraukti skundo nagrinėjimą tik išimtiniais atvejais ir turi apie tai pranešti šalims, taip pat nurodyti nutraukimo priežastis, be kita ko, kai tai lėmė vienos iš jų elgesys per procedūrą, ir, laikydamasis to paties priedo 10 punkto, paisyti kiekvienos iš šalių teisės būti išklausytai.

Taigi, kai suinteresuotasis asmuo neatsisako Apeliaciniam komitetui paduoto skundo, šio komiteto sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą nesilaikant A priedo 10 ir 20 punktų savaime atima iš suinteresuotojo asmens teisę būti išklausytam dėl įvairių jo nurodytų skundo pagrindų ir galimybę pasinaudoti kontrolės instancija.

(žr. 51, 53 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo De Nicola / EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, 44 punktas.

2.      Kai teisiniai bei faktiniai aspektai ir teiginiai, susiję su tais pačiais faktais, kuriais pagrįsti du prašymai atlyginti žalą, to paties ieškovo pateikti dviejuose atskiruose ieškiniuose tam pačiam atsakovui, abiejų šalių labiau detalizuoti ir geriau argumentuoti viename iš šių ieškinių, darytina išvada, kad Sąjungos teismas gali geriau išnagrinėti ir įvertinti faktus, kuriais paremtas šiame ieškinyje nurodytas prašymas atlyginti žalą. Vadinasi, šioje byloje jis gali geriau užtikrinti tinkamą teisingumo vykdymą ir veiksmingą teisminę gynybą. Taigi nėra pagrindo priimti sprendimą dėl kitoje byloje pateikto prašymo atlyginti žalą.

(žr. 68, 70 ir 71 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimas De Nicola /EIB, F‑52/11, EU:F:2014:243.