Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 18. novembrī

Lieta F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

pret

Eiropas Investīciju banku (EIB)

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – EIB personāls – Ikgadējais novērtējums – Iekšējais regulējums – Pārsūdzības procedūra – Tiesības tikt uzklausītam – Neievērošana Pārsūdzību izskatīšanas komitejā – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Psiholoģiska vardarbība – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas attiecībā uz prasījumiem par kaitējuma atlīdzību

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar ko C. De Nicola būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2008. gada 14. novembra lēmumu, otrkārt, atcelt 2008. gada 29. aprīļa lēmumus par paaugtstināšanu amatā un tās pašas dienas lēmumu nepaaugstināt viņu amatā, treškārt, atcelt viņa novērtējuma ziņojumu par 2007. gadu, ceturtkārt, konstatēt, ka notikusi psiholoģiska vardarbība, no kuras tas, viņaprāt, ir cietis, un, piektkārt, piespriest EIB izbeigt šo psiholoģisko vardarbību un atlīdzināt kaitējumu, kāds tam, viņprāt, ir nodarīts ar šo vardarbību

Nolēmums      Atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2008. gada 14. novembra lēmumu. Nav jālemj par prasījumiem par apgalvotā kaitējuma atlīdzību saistībā ar psiholoģisko vardarbību. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus lietās F‑59/09, T‑264/11 P un F‑59/09 RENV.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Apstrīdēšana Bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejā – Komitejas lēmums atteikties izskatīt pārsūdzību, kas pieņemts, neuzklausot ieinteresēto personu – Tiesību uz aizstāvību pārkāpums

2.      Ierēdņu celta prasība – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prasījumi par kaitējuma atlīdzību, kas balstīti uz tiem pašiem faktiem, kuri izklāstīti divās atsevišķās prasībās – Priekšroka – Pareizas tiesvedības princips – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

1.      Saistībā ar Eiropas Investīciju bankas darbinieka celto pārsūdzību par ikgadējā novērtējuma rezultātiem attiecībā uz viņu Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komiteja var atteikties izskatīt pārsūdzību saskaņā ar Paziņojuma par snieguma novērtējumu 2007. gadā A pielikuma 20. punktu tikai izņēmuma gadījumos, un tai par to jāinformē lietas dalībnieki, precizējot iemeslus, kuru dēļ tā atteikusies izskatīt pārsūdzību, – it īpaši, ja kāda lietas dalībnieka rīcība procesa laikā ir radījusi šādu situāciju, – saskaņā ar tā paša pielikuma 10. punktu pilnībā ievērojot katra lietas dalībnieka tiesības tikt uzklausītam.

Tādējādi, ja ieinteresētā persona neatsakās no pārsūdzības Pārsūdzību izskatīšanas komitejā, tad fakts, ka minētā komiteja ir atteikusies izskatīt pārsūdzību, neievērodama minētā A pielikuma 10. un 20. punktu, pēc būtības atņem ieinteresētajai personai tiesības tikt uzklausītai par dažādajiem prasības pamatiem, ko tā izvirza, tā liedzot tai pārbaudes veikšanu.

(skat. 51., 53. un 54. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: spriedums De Nicola/EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, 44. punkts.

2.      Ja faktiskie un tiesību apstākļi un apgalvojumi par tiem pašiem faktiem, uz kuriem balstītas divas prasības par kaitējuma atlīdzību, ko iesniedzis tas pats prasītājs divās atsevišķās prasībās attiecībā uz to pašu atbildētāju, vienā no šīm prasībām ir sīkāki un labāk argumentēti no abu lietas dalībnieku puses, tad no tā izriet, ka Savienības tiesa var labāk iepazīties ar faktiem, kuru dēļ radusies prasība par kaitējuma atlīdzību minētajā lietā, un labāk izvērtēt šos faktus. Tādēļ saistībā ar minēto lietu tā var labāk nodrošināt pareizu tiesvedību un efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Tādējādi ir jāizbeidz tiesvedība attiecībā uz prasību par kaitējuma atlīdzību otrā lietā.

(skat. 68., 70. un 71. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: spriedums De Nicola/EIB, F‑52/11, EU:F:2014:243.