Language of document : ECLI:EU:F:2015:25

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

26 mars 2015

Mål F‑38/14

Ángel Coedo Suárez

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Tjänstemän – Disciplinärt förfarande – Disciplinåtgärd – Avsättning från tjänsten med minskning av invaliditetsersättningen – Åtgärdens proportionalitet – Uppenbart oriktig bedömning – Begreppet tjänstemannens uppträdande under hela karriären – Respekt för arbetstiderna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i sistnämnda fördrag, i vilken Ángel Coedo Suárez har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska Unionens råds generalsekreterare fattade den 11 juni 2013 om disciplinåtgärden avsättning från tjänsten, tillsammans med en minskning av sökandens invaliditetsersättning med 15 procent fram till dess sökanden når pensionsåldern, räknat från den 1 juli 2013.

Avgörande:      Talan ogillas. Ángel Coedo Suárez ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Disciplinära regler – Disciplinåtgärd – Proportionalitetsprincipen – Begrepp – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 86–89; bilaga IX, artikel 9)

2.      Tjänstemän – Disciplinära regler – Disciplinåtgärd – Underlåtenhetens allvar – Bedömningskriterier – Tjänstemannens uppträdande under hela karriären – Helhetsbedömning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga IX, artikel 10 i)

1.      Artiklarna 86–89 i tjänsteföreskrifterna specificerar inte hur de angivna disciplinåtgärderna och tjänstemännens gärningar förhåller sig till varandra. De preciserar inte heller i vilken mån försvårande och förmildrande omständigheter skall påverka valet av disciplinåtgärd eller avgörandet av huruvida den är proportionerlig.

För att bedöma huruvida en disciplinåtgärd står i proportion till hur allvarliga de påtalade handlingarna är, ska unionsdomstolen först beakta den omständigheten att valet av disciplinåtgärd grundar sig på en helhetsbedömning som tillsättningsmyndigheten gör av samtliga konkreta handlingar och av alla omständigheter i varje enskilt fall. Den första domstolsinstansens prövning ska således inskränkas till frågan om den avvägning som tillsättningsmyndigheten har gjort mellan försvårande och förmildrande omständigheter är proportionerlig, och domstolen kan vid denna prövning inte ersätta tillsättningsmyndigheten och göra en egen värdering i detta hänseende.

Vad särskilt gäller disciplinåtgärden avsättning från tjänsten, vilken är den allvarligaste bland dem som anges i artikel 9 i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna, måste ett sådant beslut nödvändigtvis innehålla svåra överväganden från institutionens sida med hänsyn till de särskilt allvarliga konsekvenser som den medför för såväl tjänstemannen som institutionen. Under alla förhållanden förutsätts det, för att en disciplinåtgärd ska vara lagenlig, att de handlingar som den berörda personen anklagas för har styrkts.

(se punkterna 35–37)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: dom Tzikis/kommissionen, T-203/98, EU:T:2000:130, punkterna 48–51

Tribunalen: dom BG/ombudsmannen, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punkt 64

Personaldomstolen: dom EH/kommissionen, F‑42/14, EU:F:2014:250, punkt 93

2.      Vad gäller beslutet avseende vilken disciplinåtgärd som ska tillämpas, innebär kriteriet ”tjänstemannens uppträdande under hela karriären”, i den mening som avses i artikel 10 i) i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, inte nödvändigtvis att disciplinnämnden gör en bedömning av tjänstemannens uppträdande från rekryteringen och därefter vid varje tillfälle under dennes karriär, utan snarare en helhetsbedömning av tjänstemannens uppträdande under hela sin karriär.

(se punkt 61)