Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 21 май 2015 г. (преюдициално запитване от Landgericht Krefeld — Германия) — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(C-322/14)1

(Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 23 — Споразумение за предоставяне на компетентност — Изисквания за форма — Общуване по електронен път, осигуряващо траен запис на споразумението — Понятие — Общи търговски условия, които могат да бъдат прочетени и разпечатани, след като бъдат отворени в нов прозорец чрез електронна препратка — Техника на т.нар. „съгласие чрез кликване“)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Krefeld

Страни в главното производство

Ищец: Jaouad El Majdoub

Ответник: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Диспозитив

Член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че техниката на т.нар. „съгласие чрез кликване“ с общите условия на сключен по електронен път договор за покупко-продажба като този по главното производство, които съдържат споразумение за предоставяне на компетентност, представлява общуване по електронен път, осигуряващо траен запис на това споразумение, по смисъла на тази разпоредба, когато прави възможно запаметяването и разпечатването на текста на общите условия преди сключването на договора.