Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. maj 2015 – Jaouad El Majdoub mod CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Krefeld – Tyskland)

(Sag C-322/14) 1

(Retligt samarbejde på det civilretlige område – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 23 – aftale om værneting – formkrav – elektronisk meddelelse, som varigt dokumenterer aftalen – begreb – almindelige salgsbetingelser, der kan læses og udskrives via et link, som gør det muligt at vise dem i et nyt vindue – teknik, hvorved accepten foretages ved et klik)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Krefeld

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jaouad El Majdoub

Sagsøgt: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Konklusion

Artikel 23, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at den teknik, hvorved de almindelige betingelser, der er anført i en elektronisk indgået salgsaftale som den i hovedsagen omhandlede, og som indeholder en værnetingsaftale, accepteres ved et klik, i denne bestemmelses forstand udgør en elektronisk meddelelse, der varigt dokumenterer værnetingsaftalen, når denne teknik gør det muligt at udskrive og gemme teksten i disse betingelser inden aftaleindgåelsen.

____________

____________

1 EUT C 315 af 15.9.2014.