Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Krefeld – Nemecko) – Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(vec C-322/14)1

(Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 23 – Dohoda o voľbe právomoci – Formálne náležitosti – Komunikácia elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o dohode – Pojem – Všeobecné obchodné podmienky, s ktorými sa možno oboznámiť, a je možné ich vytlačiť prostredníctvom odkazu, ktorý umožňuje ich zobrazenie v novom okne – Technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Krefeld

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jaouad El Majdoub

Žalovaná: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Výrok rozsudku

Článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ so všeobecnými podmienkami kúpnej zmluvy, o akú ide vo veci samej, uzatvorenej elektronickou cestou, ktoré obsahujú dohodu o voľbe právomoci, sa považuje za komunikáciu elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o tejto dohode v zmysle tohto ustanovenia, ak táto technika umožňuje tlač a uloženie znenia týchto podmienok pred uzatvorením zmluvy.

____________

1 Ú. v. EÚ C 315, 15.9.2014.