Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2015 – Timab Industries a CFPR/Komisia

(vec T-456/10)1

(„Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh fosfátov používaných na výživu zvierat – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Pridelenie predajných kvót, koordinácia cien a podmienok predaja a výmena citlivých obchodných informácií – Vystúpenie žalobkýň z konania o urovnaní – Pokuty – Povinnosť odôvodnenia – Závažnosť a dĺžka trvania porušenia – Spolupráca – Absencia uplatnenia pravdepodobného rozsahu pokút oznámeného v konaní o urovnaní“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Timab Industries (Dinard, Francúzsko) a Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francúzsko) (v zastúpení: N. Lenoir a M. Truffier, advokáti)Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Giolito, B. Mongin a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2010) 5001 v konečnom znení z 20. júla 2010 týkajúceho sa konania podľa článku 101 [ZFEÚ] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38866 – Fosfáty používané na výživu zvierat), ako aj subsidiárne návrh na zníženie výšky pokuty uloženej žalobkyniam uvedeným rozhodnutímVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Timab Industries a Cie financière et de parti

cipations Roullier (CFPR) sú povinné nahradiť trovy konania.