Language of document : ECLI:EU:C:2014:2196

Predmet C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

protiv

Eugen Ulmer KG

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Bundesgerichtshof)

„Prethodno pitanje – Direktiva 2001/29/EZ – Autorsko pravo i srodna prava – Iznimke i ograničenja – Članak 5. stavak 3. točka (n) – Korištenje s ciljem istraživanja ili privatnog izučavanja djelâ ili drugih predmeta zaštite – Knjiga koja je pojedinim pripadnicima javnosti stavljena na raspolaganje putem posebnih uređaja u javnoj knjižnici – Pojam ,djela koje nije podložno uvjetima kupnje ili uvjetima licenciranja’ – Pravo knjižnice da digitalizira djelo koje se nalazi u njezinoj zbirci s ciljem da ga stavi na raspolaganje putem posebnih uređaja – Stavljanje na raspolaganje djela putem posebnih uređaja koji omogućuju njegovo tiskanje na papir ili pohranu na USB priključak“

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 11. rujna 2014.

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29 – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Pravo reproduciranja, pravo priopćavanja autorskog djela javnosti i pravo stavljanja drugih predmeta zaštite na raspolaganje javnosti – Iznimke i ograničenja – Korištenje s ciljem istraživanja ili privatnog izučavanja djelâ ili drugih predmeta zaštite – Knjiga koja je pojedinim pripadnicima javnosti stavljena na raspolaganje putem posebnih uređaja u javnoj knjižnici – Djelo koje nije podložno uvjetima kupnje ili uvjetima licenciranja – Pojam

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29, čl. 5. st. 3. (n))

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29 – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Pravo reproduciranja, pravo priopćavanja autorskog djela javnosti i pravo stavljanja drugih predmeta zaštite na raspolaganje javnosti – Iznimke i ograničenja – Pravo knjižnice da digitalizira djelo koje se nalazi u njezinoj zbirci s ciljem da ga stavi na raspolaganje putem posebnih uređaja – Uključivanje – Pretpostavke

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29, čl. 5. st. 2. (c), 3. (n) i 5.)

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29 – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Pravo reproduciranja – Iznimke i ograničenja – Stavljanje na raspolaganje digitaliziranog djela putem posebnih uređaja koji omogućuju njegovo tiskanje na papir ili pohranu na USB priključak – Isključivanje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29, čl. 5. st. 2. (a) i (b) i 3. (n))

1.        Pojam „uvjeti kupnje ili uvjeti licenciranja“ iz članka 5. stavka 3. točke (n) Direktive 2001/29 o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti tako da zahtijeva da nositelj pravâ i ustanova predviđena tom odredbom poput javne knjižnice moraju sklopiti ugovor o licenciji ili korištenju predmetnog djela kojim se određuju uvjeti pod kojima ga ta ustanova može koristiti.

Naime, s jedne strane, suprotno tumačenje znači da bi nositelj prava mogao jednostranim i u biti diskrecijskim postupanjem predmetnoj ustanovi oduzeti pravo na korištenje tog ograničenja i tako spriječiti ostvarenje njezine temeljne svrhe te promicanje javnog interesa vezanog uz promicanje istraživanja i privatnog izučavanja širenjem znanja.

S druge strane, u kontekstu iznimaka i ograničenja navedenih u članku 5. stavku 3. Direktive 2001/29 upućuje se na stvarne ugovorne odnose, kao i na sklapanje i provedbu stvarnih ugovora, a ne na jednostavne ponude sklapanja ugovora ili licencija.

Kada bi samo predlaganje da se sklopi ugovor o licenciji ili korištenju bilo dovoljno da se isključi primjena članka 5. stavka 3. točke (n) Direktive 2001/29, takvo bi tumačenje moglo biti takve naravi da oduzima velik dio sadržaja tom ograničenju, čak i njegov koristan učinak, jer bi se, kada bi se ono prihvatilo, navedeno ograničenje primijenilo samo na djela, koja su sve rjeđa, čija elektronička verzija, osobito u obliku elektroničke knjige, još nije ponuđena na tržištu.

(t. 27., 28., 30., 32., 35., t. 1. izreke)

2.        Članak 5. stavak 3. točku (n) Direktive 2001/29 o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu u vezi s njezinim člankom 5. stavkom 2. točkom (c) treba tumačiti tako da mu nije protivno to da država članica dâ javnim knjižnicama iz te odredbe pravo da digitaliziraju djela koja se nalaze u njihovim zbirkama ako je ta radnja reproduciranja potrebna radi stavljanja tih djela na raspolaganje korisnicima putem posebnih uređaja u prostorijama tih ustanova.

Naime, to pravo priopćavanja djelâ bilo bi izloženo riziku oduzimanja velikog dijela sadržaja, čak i korisnog učinka, kada ustanove poput javnih knjižnica, ne bi raspolagale akcesornim pravom digitalizacije predmetnih djela.

Usto,      takvo je pravo navedenim ustanovama priznato člankom 5. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2001/29, ako je riječ o posebnim radnjama reproduciranja.

Taj je uvjet u načelu poštovan kada je digitalizacija nekih djela iz zbirke potrebna zbog „korištenja priopćavanjem ili stavljanjem na raspolaganje, s ciljem istraživanja ili privatnog izučavanja, pojedinim pripadnicima javnosti putem posebnih uređaja“, kako to predviđa članak 5. stavak 3. točka (n) Direktive 2001/29.

Osim toga, opseg tog akcesornog prava digitalizacije treba precizirati tumačenjem članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2001/29 u svjetlu njezina članka 5. stavka 5., u skladu s kojim se ta ograničenja primjenjuju samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u sukobu s uobičajenim iskorištavanjem djela ili drugog predmeta zaštite i koji bezrazložno ne dovode u pitanje zakonite interese nositelja prava, pri čemu ta potonja odredba, međutim, nema za cilj proširiti doseg različitih iznimaka i ograničenja predviđenih člankom 5. stavkom 2. te direktive.

(t. 43., 44., 46., 47., 49., t. 2. izreke)

3.        Članak 5. stavak 3. točku (n) Direktive 2001/29 o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti tako da ne obuhvaća radnje poput tiskanja djela na papir ili njihovu pohranu na USB priključak koje učine korisnici s posebnih uređaja postavljenih u javnim knjižnicama iz te odredbe. Nasuprot tome, takve radnje mogu se, u slučaju potrebe, dopustiti na temelju nacionalnog zakonodavstva kojim se prenose iznimke ili ograničenja iz članka 5. stavka 2. točke (a) ili (b) te direktive, ako su u svakom pojedinom slučaju ispunjeni uvjeti koje propisuju te odredbe.

Te radnje reproduciranja, suprotno nekim postupcima digitalizacije djela, također ne mogu biti dopuštene na temelju akcesornog prava koje proizlazi iz zajedničke primjene odredaba članka 5. stavka 2. točke (c) i članka 5. stavka 3. točke (n) navedene direktive 2001/29, s obzirom na to da nisu potrebne radi omogućavanja stavljanja na raspolaganje toga djela korisnicima putem posebnih uređaja poštujući uvjete propisane tim odredbama.

(t. 54., 57., t. 3. izreke)