Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Дело C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

срещу

Stadt Dortmund

(Преюдициално запитване,
отправено от Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg)

„Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Директива 96/71/ЕО — Процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги — Национална правна уредба, която налага на оферентите и на техните подизпълнители да се задължат да предоставят определена минимална заплата на персонала, изпълняващ дейностите, предмет на обществената поръчка — Подизпълнител, установен в друга държава членка“

Резюме — Решение на Съда (девети състав) от 18 септември 2014 г.

1.        Преюдициални въпроси — Сезиране на Съда — Национална юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС — Понятие — Орган, компетентен да разглежда жалби в областта на възлагането на обществени поръчки — Включване

(член 267 ДФЕС)

2.        Свободно предоставяне на услуги — Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги — Директива 96/71 — Приложно поле — Оферент, който иска да изпълни обществена поръчка само с помощта на работници, наети от подизпълнител, установен в държава членка, различна от тази на възлагащия орган — Работници, които извършват дейностите, предмет на поръчката, само в страната на произход на подизпълнителя — Изключване

(член 1, параграф 3 от Директива 96/71 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги — Оферент, който иска да изпълни обществена поръчка само с помощта на работници, наети от подизпълнител, установен в държава членка, различна от тази на възлагащия орган — Правна уредба на държавата членка на възлагащия орган, задължаваща подизпълнителя да предоставя на тези работници определеното в нея минимално заплащане — Недопустимост

(член 56 ДФЕС)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 21—23)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 25—27)

3.        В случаите, когато оферент иска да изпълни обществена поръчка само с помощта на работници, наети от подизпълнител, установен в държава членка, различна от тази на възлагащия орган, член 56 ДФЕС не допуска прилагането на правна уредба на държавата членка на този възлагащ орган, задължаваща подизпълнителя да предоставя на тези работници определеното от същата правна уредба минимално заплащане.

Всъщност налагането по силата на национална правна уредба на минимално възнаграждение на подизпълнители на оферент, установени в държава членка, различна от тази на възлагащия орган, в която минималните ставки на заплащане са по-ниски, представлява допълнителна икономическа тежест, която може да доведе до забрана, затрудняване или по-слаба привлекателност на изпълнението на техните услуги в приемащата държава членка. Поради това такава мярка може да представлява ограничение по смисъла на член 56 ДФЕС.

(вж. точки 30 и 36 и диспозитива)