Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Sag C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

mod

Stadt Dortmund

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg)

»Præjudiciel forelæggelse – artikel 56 TEUF – fri udveksling af tjenesteydelser – restriktioner – direktiv 96/71/EF – fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter – national lovgivning, der pålægger tilbudsgiverne og deres underleverandører at forpligte sig til at betale en mindsteløn til det personale, som udfører de tjenesteydelser, der er genstand for en offentlig kontrakt – underleverandør, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat«

Sammendrag – Domstolens dom (Niende Afdeling) af 18. september 2014

1.        Præjudicielle spørgsmål – forelæggelse for Domstolen – national ret som omhandlet i artikel 267 TEUF – begreb – klageinstans, der er kompetent til behandling af sager vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter – omfattet

(Art. 267 TEUF)

2.        Fri udveksling af tjenesteydelser – udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – direktiv 96/71 – anvendelsesområde – tilbudsgiver, som påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den ordregivende myndigheds – arbejdstagere, som ved udførelsen af de i kontrakten omhandlede ydelser udelukkende skal arbejde i underleverandørens hjemstat – ikke omfattet

(Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71, art. 1, stk. 3)

3.        Fri udveksling af tjenesteydelser – restriktioner – fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter – tilbudsgiver, som påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved alene at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den ordregivende myndigheds – lovgivning i den ordregivende myndigheds medlemsstat, der forpligter underleverandøren til at betale de nævnte arbejdstagere en ved denne lovgivning fastsat mindsteløn – ikke tilladt

(Art. 56 TEUF)

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 21-23)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 25-27)

3.        Artikel 56 TEUF er i en situation, hvor en tilbudsgiver påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved alene at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, til hinder for anvendelsen af en lovgivning i den medlemsstat, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, der forpligter underleverandøren til at betale de nævnte arbejdstagere en ved denne lovgivning fastsat mindsteløn.

Den omstændighed, at en tilbudsgivers underleverandører med hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, og hvori mindstelønnen er lavere, pålægges en mindsteløn i medfør af en national lovgivning, udgør nemlig en yderligere økonomisk omkostning, som kan være til hinder eller indebære ulemper for præstationen af vedkommendes tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten eller gøre denne præstation mindre tiltrækkende. En sådan foranstaltning kan derfor udgøre en restriktion i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 56 TEUF.

(jf. præmis 30 og 36 samt domskonkl.)