Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Kohtuasi C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

versus

Stadt Dortmund

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg)

Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Piirangud – Direktiiv 96/71/EÜ – Teenuste riigihankemenetlused – Siseriiklik säte, millega nähakse pakkujatele ja nende alltöövõtjatele ette, et nad kohustuvad maksma riigihankelepingu esemeks olevaid teenuseid osutavatele töötajatele miinimumtöötasu – Teises liikmesriigis asuv alltöövõtja

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (üheksas koda), 18. september 2014

1.        Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtusse pöördumine – Liikmesriigi kohus ELTL artikli 267 tähenduses – Mõiste – Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamiseks pädev kohus – Hõlmamine

(ELTL artikkel 267)

2.        Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 – Kohaldamisala – Pakkuja, kes kavatseb riigihankelepingu täita selliste töötajate abil, kes töötavad alltöövõtjas, kes asub muus liikmesriigis kui hankija asukohariik – Töötajad, kes osutavad hankelepingu esemeks olevaid teenuseid ainult alltöövõtja asukohariigis – Väljajätmine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, artikli 1 lõige 3)

3.        Teenuste osutamise vabadus – Piirangud – Teenuste riigihankemenetlused – Pakkuja, kes kavatseb riigihankelepingu täita ainult selliste töötajate abil, kes töötavad alltöövõtjas, kes asub muus liikmesriigis kui hankija asukohariik – Hankija asukohaliikmesriigi õigusnormid, millega pannakse asjaomasele alltöövõtjale kohustus maksta nimetatud töötajatele nende õigusnormidega kehtestatud miinimumtöötasu – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 56)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 21–23)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 25–27)

3.        Niisuguses olukorras, kus pakkuja kavatseb riigihankelepingu täita ainult selliste töötajate abil, kes töötavad alltöövõtjas, kes asub muus liikmesriigis kui hankija asukohariik, keelab ELTL artikkel 56 kohaldada hankija asukohaliikmesriigi õigusnorme, millega pannakse asjaomasele alltöövõtjale kohustus maksta nimetatud töötajatele nende õigusnormidega kehtestatud miinimumtöötasu.

Kui siseriiklike sätete alusel pannakse hankija asukohaliikmesriigist erinevas liikmesriigis – kus miinimumpalga määr on madalam – asuva pakkuja alltöövõtjale kohustus maksta miinimumtöötasu, siis on see täiendav majanduslik kulutus, mis võib nende teenuste osutamist vastuvõtvas riigis keelata, takistada või muuta vähem soodsaks. Järelikult võib selline meede, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, kujutada endast piirangut ELTL artikli 56 tähenduses.

(vt punktid 30, 36 ja resolutsioon)