Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Asia C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

vastaan

Stadt Dortmund

(Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsbergin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 56 artikla – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Direktiivi 96/71/EY – Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt – Kansallinen lainsäädäntö, jossa asetetaan tarjoajille ja niiden aliurakoitsijoille velvoite sitoutua maksamaan julkisen hankintasopimuksen toteuttamisen edellyttämät suoritukset tekevälle henkilöstölle vähimmäispalkkaa – Toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut aliurakoitsija

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 18.9.2014

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi – SEUT 267 artiklassa tarkoitettu kansallinen tuomioistuin – Käsite – Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevissa asioissa toimivaltainen muutoksenhakuelin – Kuuluminen soveltamisalaan

(SEUT 267 artikla)

2.        Palvelujen tarjoamisen vapaus – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön – Direktiivi 96/71/1 – Soveltamisala – Tarjoaja, joka aikoo toteuttaa julkisen hankintasopimuksen käyttäen sellaisen aliurakoitsijan työntekijöitä, joka on sijoittautunut muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, johon hankintaviranomainen kuuluu – Työntekijät, jotka työskentelevät yksinomaan kyseisen aliurakoitsijan kotimaassa hankintasopimuksen kohteena olevien suoritusten toteuttamiseksi – Ei kuulu soveltamisalaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71 1 artiklan 3 kohta)

3.        Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt – Tarjoaja, joka aikoo toteuttaa julkisen hankintasopimuksen käyttäen ainoastaan sellaisen aliurakoitsijan työntekijöitä, joka on sijoittautunut muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, johon hankintaviranomainen kuuluu – Hankintaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa tämä aliurakoitsija velvoitetaan maksamaan näille työntekijöille tämän lainsäädännön mukaista vähimmäispalkkaa – Ei voida hyväksyä

(SEUT 56 artikla)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 21–23 kohta)

2.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 25–27 kohta)

3.        Tilanteessa, jossa tarjoaja aikoo toteuttaa julkisen hankintasopimuksen käyttäen ainoastaan sellaisen aliurakoitsijan työntekijöitä, joka on sijoittautunut muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, johon hankintaviranomainen kuuluu, SEUT 56 artikla on esteenä jäsenvaltion, johon hankintaviranomainen kuuluu, sellaisen lainsäädännön soveltamiselle, jossa tämä aliurakoitsija velvoitetaan maksamaan näille työntekijöille tämän lainsäädännön mukaista vähimmäispalkkaa.

Se, että kansallisessa lainsäädännössä asetetaan tarjoajan aliurakoitsijoille, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon, joka on muu kuin se johon hankintaviranomainen kuuluu ja jossa vähimmäispalkkatasot ovat pienempiä, vähimmäispalkkaa koskeva velvoite, merkitsee sellaista ylimääräistä taloudellista rasitusta, joka voi estää niitä tarjoamasta palvelujaan vastaanottavassa valtiossa tai haitata niiden tarjoamista tai tehdä sen vähemmän houkuttelevaksi. Näin ollen tällainen toimenpide voi olla SEUT 56 artiklassa tarkoitettu rajoitus.

(ks. 30 ja 36 kohta sekä tuomiolauselma)