Language of document : ECLI:EU:C:2014:2227

C‑3/13. sz. ügy

Baltic Agro AS

kontra

Maksu‑ ja Tolliameti Ida maksu‑ ja tollikeskus

(a Tartu ringkonnakohus [Észtország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antidömping – 661/2008/EK rendelet – Az Oroszországból származó ammónium‑nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám – A mentesség feltételei – A 3. cikk (1) bekezdése – Első független uniós vásárló – Az ammóniumnitrát‑műtrágya közvetítő vállalkozás általi megszerzése – Az áruk kiadása – A vámáru‑nyilatkozatok érvénytelenítése iránti kérelem – 2008/577/EK határozat – Vámkódex – 66. és 220. cikk – Hiba – 2454/93/EGK rendelet – 251. cikk – Utólagos ellenőrzés”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2014. szeptember 17.

1.        Közös kereskedelempolitika – A dömpingmagatartásokkal szembeni védekezés – Az Oroszországból származó ammónium‑nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám – A mentesség feltételei – Első független uniós vásárló – Fogalom – Valamely tagállamban székhellyel rendelkező közvetítő vállalkozás megbízása – Kizártság

(661/2008 tanácsi rendelet, 3. cikk, (1) bekezdés)

2.        Az Európai Unióm saját forrásai – Behozatali vagy kiviteli vámok utólagos beszedése – A dömpingellenes vám utólagos könyvelésbe vétele abban az esetben, ha a vámhatóság elfogadta a téves nyilatkozat érvénytelenítése iránti kérelmet – Megengedhetőség

(Az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 tanácsi rendelet, 66. cikk, és 220. cikk, (2) bekezdés, b) pont)

3.        Vámunió – Vámáru‑nyilatkozat – Téves nyilatkozat utólagos helyesbítési lehetőség nélküli benyújtása – A dömpingellenes vám alól mentesség igénybevételének kizárása – A törvény előtt egyenlőséghez való jog megsértése – Hiány

(EUMSZ 28. cikk, EUMSZ 31. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 20. cikk; az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 tanácsi rendelet, 66. cikk, és 661/2008 tanácsi rendelet, 3. cikk; a 312/2009 rendelettel módosított 2454/93 bizottsági rendelet, 251. cikk)

1.        A 384/96 dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium‑nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 661/2008 rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely egy szintén valamely tagállamban székhellyel rendelkező más vállalkozás közvetítésével Oroszországból származó ammónium‑nitrátot vásárolt annak az Európai Unióba való importálása céljából, e rendelkezés értelmében nem minősülhet az első független európai uniós vásárlónak, és így nem részesülhet a 661/2008 rendeletben az ezen ammónium‑nitrát vonatkozásában kivetett végleges dömpingellenes vám alóli mentességben.

Ugyanis a dömpingellenes vám alóli mentességnek a 661/2008 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt három kumulatív feltétele közül az első feltétel szerint az importált árukat az exportőr vállalatoknak közvetlenül az első független uniós vásárló részére kell gyártaniuk, szállítaniuk és számlázniuk. E tekintetben e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése a „közvetlen” kifejezés használatával kifejezetten megköveteli, hogy egyrészről az importált áruk gyártásáért, szállításáért és számlázásáért felelős vállalkozás, és másrészről az első független uniós vásárló között szoros kapcsolat álljon fenn.

Márpedig a dömpingellenes vám alóli mentesség csak bizonyos feltételekkel nyújtható, kifejezetten előírt esetekben, és ezért a dömpingellenes vámra vonatkozó általános rendszer alóli kivételnek minősül. Az ilyen mentességet előíró rendelkezéseket tehát szigorúan kell értelmezni.

(vö. 24., 25., 32. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az 1791/2006 rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92 rendelet 66. cikkét és 220. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétes az, ha a vámhatóság elvégzi a dömpingellenes vám utólagos könyvelésbe vételét abban az esetben, ha a címzettnek a vámáru‑nyilatkozatokban való téves feltüntetése miatt e nyilatkozatok érvénytelenítését kérelmezték, és e hatóság az említett nyilatkozatokat elfogadta, vagy az említett kérelmek átvételét követően ellenőrzést végzett.

(vö. 40. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.        Az 1791/2006 rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92 rendelet 66. cikke és a 312/2009 rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92 rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93 rendelet 251. cikke összhangban áll az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. cikkében foglalt, törvény előtti egyenlőségre vonatkozó alapjoggal, ha az EUMSZ 28. cikkben és az EUMSZ 31. cikkben előírt közös vámtarifa keretében a 2913/92 rendeletnek és a 2454/93 rendeletnek az említett rendelkezései nem teszik lehetővé a téves vámáru‑nyilatkozatnak a kérelemre történő érvénytelenítését, és azt, hogy dömpingellenes vám alóli mentességben részesüljön a címzett, aki hivatkozhatott volna e mentességre abban az esetben, ha ez a hiba nem történik meg.

Ugyanis a helyes információknak a vámáru‑nyilatkozatban való feltüntetése a bejelentő kötelezettsége. Ez a kötelezettség csupán velejárója a már elfogadott vámáru‑nyilatkozat visszavonhatatlansága elvének, amely elv alóli kivételeket az e tárgyú uniós szabályozás szigorúan meghatározza. E tekintetben az a vállalkozás, amely tiszteletben tartotta a 384/96 dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium‑nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 661/2008 rendelet 3. cikkében foglalt követelményeket, és megfelelően kitöltött egy vámáru‑nyilatkozatot annak érdekében, hogy a dömpingellenes vám alóli mentességben részesülhessen, nincs összehasonlítható helyzetben azzal a vállalkozással, amely e követelményeket nem tartotta tiszteletben.

(vö. 43., 44., 46. pont és a rendelkező rész 3. pontja)