Language of document : ECLI:EU:C:2014:2227

Byla C‑3/13

Baltic Agro AS

prieš

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Tartu ringkonnakohus prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Antidempingas – Reglamentas (EB) Nr. 661/2008 – Galutinis antidempingo muitas importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui – Atleidimo nuo muito sąlygos – 3 straipsnio 1 dalis – Pirmas nepriklausomas pirkėjas Sąjungoje – Amonio nitrato trąšų įsigijimas per bendrovę tarpininkę  – Prekių išleidimas – Prašymas pripažinti muitinės deklaracijas negaliojančiomis – Sprendimas 2008/577/EB – Muitinės kodeksas – 66 ir 220 straipsniai – Klaida – Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 – 251 straipsnis – Patikrinimas išleidus prekes“

Santrauka – 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Galutinis antidempingo muitas importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui – Atleidimo nuo muito sąlygos – Pirmas nepriklausomas pirkėjas Sąjungoje – Sąvoka – Pasinaudojimas kitoje valstybėje narėje įsteigtos įmonės tarpininkavimo paslaugomis – Neįtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 661/2008 3 straipsnio 1 dalis)

2.        Europos Sąjungos nuosavi ištekliai – Importo ir eksporto muitų išieškojimas išleidus prekes – Antidempingo muito paskesnis įtraukimas į apskaitą tuo atveju, kai muitinė priima prašymą pripažinti negaliojančia klaidingą muitinės deklaraciją – Leistinumas

(Tarybos reglamento Nr. 2913/92, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1791/2006, 66 straipsnis ir 220 straipsnio 2 dalies b punktas)

3.        Muitų sąjunga – Muitinės deklaracijos – Klaidingos deklaracijos pateikimas ir galimybės ištaisyti klaidas „a posteriori“ nebuvimas – Atleidimo nuo antidempingo muito nesuteikimas – Teisės į lygybę prieš įstatymą pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 28 ir 31 straipsniai; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 2913/92, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1791/2006, 66 straipsnis ir Tarybos reglamento Nr. 661/2008 3 straipsnis; Komisijos reglamento Nr. 2454/93, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 312/2009, 251 straipsnis)

1.        Reglamento Nr. 661/2008, kuriuo po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir po dalinės tarpinės peržiūros pagal 11 straipsnio 3 dalį importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas, 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybėje narėje įsteigta bendrovė, kuri įsigijo Rusijos kilmės amonio nitrato pasinaudojusi kitos taip pat valstybėje narėje įsteigtos bendrovės tarpininkavimo paslaugomis, siekdama importuoti jį į Europos Sąjungą, negali būti laikoma pirma nepriklausoma pirkėja Europos Sąjungoje, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, galinčia pasinaudoti atleidimu nuo galutinio antidempingo muito, Reglamentu Nr. 661/2008 nustatyto amonio nitratui.

Pagal pirmąją iš trijų Reglamento Nr. 661/2008 3 straipsnyje nustatytų kumuliacinių sąlygų, su kuriomis siejamas atleidimas nuo antidempingo muito, importuotas prekes turi pagaminti, išsiųsti ir už jas sąskaitas faktūras tiesiogiai išrašyti šias prekes eksportuojančios bendrovės pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje. Šiuo klausimu šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje žodžiu „tiesiogiai“ aiškiai reikalaujama iš bendrovės, atsakingos už importuotų prekių gamybą, išsiuntimą ir sąskaitų už jas išrašymą, glaudaus ryšio su pirmu nepriklausomu pirkėju Sąjungoje.

Atleidimas nuo antidempingo muito suteikiamas tik tam tikromis sąlygomis, konkrečiai numatytais atvejais, taigi yra įprastos antidempingo muitų taikymo tvarkos išimtis. Todėl nuostatos, kuriose numatytas šis atleidimas nuo muito, aiškintinos siaurai.

(žr. 24, 25, 32 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1791/2006, 66 straipsnį ir 220 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad šiomis nuostatomis muitinei nedraudžiama atlikti antidempingo muito paskesnio įtraukimo į apskaitą, jei prašymai pripažinti muitinės deklaracijas negaliojančiomis pateikti motyvuojant tuo, kad klaidingai nurodytas gavėjas, o muitinė priėmė šias deklaracijas arba atliko patikrinimą jau po to, kai gavo minėtus prašymus.

(žr. 40 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1791/2006, 66 straipsnis ir Reglamento Nr. 2454/93, išdėstančio Reglamento Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 312/2009, 251 straipsnis suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnyje įtvirtinta pagrindine teise į lygybę prieš įstatymą tuo atveju, kai įgyvendinant SESV 28 ir 31 straipsniuose įtvirtintą bendrąjį muitų tarifą pagal minėtas Reglamento Nr. 2913/92 ir Reglamento Nr. 2454/93 nuostatas neleidžiama gavus prašymą pripažinti negaliojančia klaidingą muitinės deklaraciją ir suteikti galimybę pasinaudoti atleidimu nuo antidempingo muito gavėjui, kuris būtų galėjęs juo pasinaudoti, jei klaida nebūtų padaryta.

Pareiga muitinės deklaracijoje pateikti teisingą informaciją tenka deklarantui. Ši pareiga yra priimtos muitinės deklaracijos neatšaukiamumo principo, kurio visos išimtys griežtai įtvirtintos Sąjungos muitų teisės aktuose, išraiška. Šiuo aspektu įmonės, kuri laikėsi Reglamento Nr. 661/2008, kuriuo po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir po dalinės tarpinės peržiūros pagal 11 straipsnio 3 dalį importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas, 3 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų ir teisingai užpildė muitinės deklaraciją, kad galėtų pasinaudoti atleidimu nuo antidempingo muito, situacija nėra panaši į šių reikalavimų nesilaikiusios įmonės situaciją.

(žr. 43, 44, 46 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)