Language of document : ECLI:EU:C:2014:2227

Lieta C‑3/13

Baltic Agro AS

pret

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Tartu ringkonnakohu lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Antidempings – Regula (EK) Nr. 661/2008 – Galīgs antidempinga maksājums Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam – Atbrīvojuma nosacījumi – 3. panta 1. punkts – Pirmais neatkarīgais klients Savienībā – Starpnieces sabiedrības veikta amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekļu iegāde – Preču izlaišana – Lūgums muitas deklarācijas atzīt par nederīgām – Lēmums 2008/577/EK – Muitas kodekss – 66. un 220. pants – Kļūda –Regula (EEK) Nr. 2454/93 –251. pants – Pēcmuitošanas pārbaude

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums

1.        Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Galīgs antidempinga maksājums Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam – Atbrīvojuma nosacījumi – Pirmais neatkarīgais klients Savienībā – Jēdziens – Dalībvalstī reģistrētas starpnieksabiedrības izmantošana – Izslēgšana

(Padomes Regulas Nr. 661/2008 3. panta 1. punkts)

2.        Eiropas Savienības pašu resursi – Ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa – Antidempinga maksājuma vēlāka iegrāmatošana gadījumā, kad muitas iestāde ir pieņēmusi lūgumu kļūdainu deklarāciju atzīt par nederīgu – Pieļaujamība

(Padomes Regulas Nr. 2913/92, kas grozīta ar Regulu Nr. 1791/2006, 66. pants un 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

3.        Muitas savienība – Muitas deklarācijas – Kļūdainas deklarācijas iesniegšana bez iespējas to a posteriori labot – Atbrīvojuma no antidempinga maksājuma nepiešķiršana – Tiesību uz vienlīdzību likuma priekšā pārkāpums – Neesamība

(LESD 28. un 31. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pants; Padomes Regulas Nr. 2081/92, kas grozīta ar Regulu Nr. 1791/2000, 66. pants, un Regulas Nr. 661/2008 3. pants; Komisijas Regulas Nr. 2454/93, kas grozīta ar Regulu Nr. 312/2009, 251. pants)

1.        Regulas Nr. 661/2008, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam pēc tam, kad veikta termiņa beigu pārskatīšana atbilstīgi antidempinga pamatregulas Nr. 384/96 11. panta 2. punktam un daļēja starpposma pārskatīšana atbilstīgi minētās regulas 11. panta 3. punktam, 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, kura ar citas sabiedrības, kura arī ir reģistrēta dalībvalstī, starpniecību ir nopirkusi Krievijas izcelsmes amonija nitrātu, lai to ievestu Savienībā, nevar tikt uzskatīta par pirmo neatkarīgo klientu Savienībā šīs tiesību normas izpratnē un tādējādi tai nav piemērojams atbrīvojums no galīgā antidempinga maksājuma, kas ar Regulu Nr. 661/2008 noteikts šim amonija nitrātam.

Saskaņā ar pirmo no šajā Regulas Nr. 661/2008 3. pantā minētajiem trīs kumulatīviem nosacījumiem, kuriem ir pakļauta atbrīvošana no antidempinga maksājuma, eksportētājiem uzņēmumiem ir jābūt importētās preces tieši ražojušiem, nosūtījušiem un rēķinu par tiem izrakstījušiem pirmajam neatkarīgajam klientam Savienībā. Šajā ziņā šīs regulas 3. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā, izmantojot vārdu “tieši”, skaidri ir prasīta cieša saikne starp sabiedrību, kas atbildīga par ražošanu, nosūtīšanu un rēķina izrakstīšanu, no vienas puses, un pirmo neatkarīgo klientu Savienībā, no otras puses.

Atbrīvojums no antidempinga maksājuma var tikt piešķirts, tikai pastāvot noteiktiem apstākļiem un konkrēti paredzētos gadījumos, un tādējādi tas ir izņēmums no parastās antidempinga maksājumu kārtības. Tāpēc tiesību normas, kuros šāds atbrīvojums ir paredzēts, ir jāinterpretē šauri.

(sal. ar 24., 25. un 32. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kas grozīta ar Regulu Nr. 1791/2006, 66. pants un 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie pieļauj, ka muitas iestādes veic antidempinga maksājuma vēlāku iegrāmatošanu, ja, kā apstākļos pamatlietā, ir iesniegti pieprasījumi atzīt muitas deklarācijas par nederīgām ar pamatojumu, ka tajās ietvertā norāde par preču saņēmēju ir kļūdaina un šī iestāde šīs deklarācijas ir pieņēmusi vai veikusi pārbaudi pēc šo pieprasījumu saņemšanas.

(sal. ar 40. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kas grozīta ar Regulu Nr. 1791/2006, 66. pants un Regulas Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Regulai Nr. 2913/92, kas grozīta ar Regulu Nr. 312/2009, 251. pants atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pantā nostiprinātajām pamattiesībām uz vienlīdzību likuma priekšā gadījumā, ja LESD 28. un 31. pantā paredzētā kopējā muitas tarifa ietvaros šīs Regulas Nr. 2913/92 un Regulas Nr. 2454/93 tiesību normas neļauj pēc pieprasījuma atzīt par nederīgu kļūdainu muitas deklarāciju un tādējādi piešķirt atbrīvojumu no antidempinga maksājuma saņēmējam, kurš to būtu varējis izmantot, ja šī kļūda nebūtu tikusi pieļauta.

Pienākums muitas deklarācijā sniegt pareizu informāciju ir deklarētājam. Šis pienākums izriet no principa par muitas deklarācijas neatsaucamību, tiklīdz tā ir pieņemta, un izņēmumi no šī principa ir strikti definēti Savienības tiesiskajā regulējumā šajā jomā. Šajā ziņā uzņēmums, kurš ir ievērojis Regulas Nr. 661/2008, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam pēc tam, kad veikta termiņa beigu pārskatīšana atbilstīgi antidempinga pamatregulas Nr. 384/96 11. panta 2. punktam un daļēja starpposma pārskatīšana atbilstīgi minētās regulas 11. panta 3. punktam, 3. panta prasības un ir pareizi aizpildījis muitas deklarāciju, lai varētu saņemt atbrīvojumu no antidempinga maksājuma, nav salīdzināmā situācijā ar uzņēmumu, kurš šīs prasības nav ievērojis.

(sal. ar 43., 44.un 46. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)