Language of document : ECLI:EU:C:2014:2227

Kohtuasi C‑3/13

Baltic Agro AS

versus

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tartu Ringkonnakohus)

Eelotsusetaotlus – Dumpinguvastased meetmed – Määrus (EÜ) nr 661/2008 – Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks – Vabastamise tingimused – Artikli 3 lõige 1 – Esimene sõltumatu klient liidus – Ammooniumnitraatväetise soetamine teise äriühingu vahendusel – Kauba vabastamine – Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotlus – Otsus 2008/577/EÜ – Tolliseadustik – Artiklid 66 ja 220 – Viga – Määrus (EMÜ) nr 2454/93 – Artikkel 251 – Järelkontroll

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 17. september 2014

1.        Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks – Vabastamise tingimused – Esimene sõltumatu klient liidus – Mõiste – Liikmesriigis asuva äriühingu vahenduse kasutamine – Välistamine

(Nõukogu määrus nr 661/2008, artikli 3 lõige 1)

2.        Euroopa Liidu omavahendid – Impordi- ja eksporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine – Dumpinguvastase tollimaksu järelarvestuskande tegemine, kui toll on viga sisaldava deklaratsiooni tühistamise taotluse aktsepteerinud – Lubatavus

(Nõukogu määrus nr 2913/92, muudetud määrusega nr 1791/2006, artikkel 66 ja artikli 220 lõike 2 punkt b)

3.        Tolliliit – Tollideklaratsioonid – Viga sisaldava deklaratsiooni esitamine ilma hilisema parandamise võimaluseta – Dumpinguvastase tollimaksu vabastuse kohaldamata jätmine – Õiguse võrdsusele seaduse ees rikkumine – Puudumine

(ELTL artiklid 28 ja 31; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 20; nõukogu määrus nr 2913/92, muudetud määrusega nr 1791/2006, artikkel 66 määrus nr 661/2008, artikkel 3; komisjoni määrus nr 2454/93, muudetud määrusega nr 312/2009, artikkel 251)

1.        Määruse nr 661/2008, millega kehtestatakse pärast dumpinguvastase algmääruse nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast osalist vahepealset läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes, artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigis asuvat äriühingut, kes on Venemaalt pärit ammooniumnitraati ostnud samuti liikmesriigis asuva äriühingu vahendusel, et seda liitu importida, ei saa pidada esimeseks sõltumatuks kliendiks liidus selle sätte tähenduses ning talle ei kohaldu seega vabastus selle ammooniumnitraadi suhtes määrusega nr 661/2008 kehtestatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust.

Määruse nr 661/2008 artiklis 3 loetletud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise kolmest kumulatiivsest tingimusest esimese kohaselt peab eksportiv äriühing olema imporditud tooted tootnud, lähetanud ja esitanud arve otse esimesele sõltumatule kliendile liidus. Selles suhtes on määruse artikli 3 lõike 1 esimeses taandes sõna „otse” kasutamisega sõnaselgelt nõutud, et ühelt poolt imporditud kauba tootnud, lähetanud ja arve esitanud äriühingu ning teiselt poolt esimese sõltumatu kliendi vahel liidus oleks otsene seos.

Ent dumpinguvastasest tollimaksust võib vabastada ainult teatavatel tingimustel ja konkreetselt sätestatud juhtudel ning see vabastus on dumpinguvastase tollimaksu tavapärasest korrast tehtav erand. Sätteid, mis näevad sellise vabastuse ette, tuleb seega tõlgendada kitsalt.

(vt punktid 24, 25, 32 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, mida on muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrusega nr 1791/2006, artiklit 66 ja artikli 220 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, et toll teeb dumpinguvastase tollimaksu järelarvestuskande, kui tollideklaratsioonide tühistamise taotlused on esitatud põhjusel, et neis on märgitud vale kaubasaaja, ning kui toll on need deklaratsioonid aktsepteerinud või on läbi viinud järelkontrolli pärast kõnealuste taotluste saamist.

(vt punkt 40 ja resolutsiooni punkt 2)

3.        Määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, mida on muudetud määrusega nr 1791/2006, artikkel 66 ning määruse nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele nr 2913/92, muudetud määrusega nr 312/2009, artikkel 251 on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 20 sätestatud põhiõigusega võrdsusele seaduse ees, juhul kui ELTL artiklites 28 ja 31 nimetatud ühise tollitariifistiku raames need määruse nr 2913/92 ja määruse nr 2454/93 sätted ei võimalda taotluse alusel tühistada viga sisaldavat tollideklaratsiooni ning seega saada vabastust dumpinguvastasest tollimaksust kaubasaajal, kellele see vabastus oleks võinud laieneda, kui kõnealust viga ei oleks esinenud.

Kohustus esitada tollideklaratsioonis õige teave lasub deklarandil. Eelmainitud kohustus tuleneb aktsepteeritud tollideklaratsiooni tühistamatuse põhimõttest, millest tehtavad erandid on rangelt reguleeritud liidu vastava valdkonna õigusnormidega. Ettevõtja, kes on kinni pidanud määruse nr 661/2008, millega kehtestatakse pärast dumpinguvastase algmääruse nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast osalist vahepealset läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes, artikli 3 nõuetest ja kes on täitnud õigesti tollideklaratsiooni, et saada vabastust dumpinguvastasest tollimaksust, ei ole sarnases olukorras ettevõtjaga, kes ei ole nendest nõuetest kinni pidanud.

(vt punktid 43, 44, 46 ja resolutsiooni punkt 3)