Language of document : ECLI:EU:C:2014:2187

Kohtuasi C‑491/13

Mohamed Ali Ben Alaya

versus

Saksamaa Liitvabariik

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin)

Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Direktiiv 2004/114/EÜ – Artiklid 6, 7 ja 12 – Kolmandate riikide kodanike õpingute eesmärgil riiki lubamise tingimused – Nimetatud direktiivi tingimustele vastava isiku riiki mittelubamine – Pädevate asutuste kaalutlusõigus

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 10. september 2014

Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Sisserändepoliitika – tingimused kolmandate riikide kodanike riiki lubamiseks õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil – Direktiiv 2004/114 – Tingimused – Nimetatud direktiivi tingimustele vastava isiku riiki mittelubamine – Lubamatus – Pädevate asutuste kaalutlusõigus

(Nõukogu direktiiv 2004/114, artiklid 6, 7 ja 12)

Direktiivi 2004/114 kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil artiklit 12 tuleb tõlgendada nii, et asjaomane liikmesriik peab lubama oma territooriumile siseneda kolmanda riigi kodanikul, kes soovib seal õppimise eesmärgil elada rohkem kui kolm kuud, juhul kui see kodanik vastab kõigile selle direktiivi artiklites 6 ja 7 ammendavalt ette nähtud riiki lubamise tingimustele ja see liikmesriik ei tugine tema suhtes mõnele selles direktiivis sõnaselgelt loetletud põhjusele, mis elamisloa andmisest keeldumist õigustaksid.

Nimelt on kaalutlusõigus, mille direktiiv riiki lubamise taotluste läbivaatamisel liikmesriikidele jätab, seotud üksnes direktiivi artiklites 6 ja 7 ette nähtud tingimuste ning asjassepuutuvate faktide hindamisega, tegemaks kindlaks, kas nimetatud artiklites toodud tingimused on täidetud, ja eelkõige, kas kolmanda riigi kodaniku riiki lubamist takistavad põhjused, mis puudutavad ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või rahva tervisele.

(vt punktid 33, 36 ja resolutsioon)