Language of document : ECLI:EU:C:2014:2187

Vec C‑491/13

Mohamed Ali Ben Alaya

proti

Bundesrepublik Deutschland

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2004/114/ES – Články 6, 7 a 12 – Podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia – Zamietnutie prijať osobu spĺňajúcu podmienky stanovené v uvedenej smernici – Miera voľnej úvahy príslušných orgánov“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2014

Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Prijatie štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby – Smernica 2004/114 – Podmienky – Zamietnutie prijať osobu spĺňajúcu podmienky stanovené v uvedenej smernici – Neprípustnosť – Miera voľnej úvahy príslušných orgánov

(Smernica Rady 2004/114, články 6, 7 a 12)

Článok 12 smernice 2004/114 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby sa má vykladať v tom zmysle, že dotknutý členský štát je povinný prijať na svoje územie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa chce na jeho území zdržiavať dlhšie ako tri mesiace na účely štúdia, pokiaľ tento štátny príslušník spĺňa podmienky prijatia taxatívne stanovené v článkoch 6 a 7 tejto smernice a pokiaľ tento členský štát voči nemu neuplatňuje niektorý z dôvodov výslovne uvedených v danej smernici odôvodňujúcich odmietnutie udeliť povolenie na pobyt.

Miera voľnej úvahy, ktorú pri posudzovaní žiadostí o prijatie smernica priznáva členským štátom, sa totiž vzťahuje iba na podmienky stanovené v článkoch 6 a 7 smernice a v tomto rámci na hodnotenie relevantných skutočností na účely určenia, či sú podmienky uvedených článkov splnené, predovšetkým či prijatiu štátneho príslušníka tretej krajiny bránia dôvody súvisiace s existenciou ohrozenia verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

(pozri body 33, 36 a výrok)