Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2015 r. – EF/ESDZ

(Sprawa F-65/14)1

(Służba publiczna – Personel ESDZ – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu w 2013 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 – Sprzeciw skarżącego wobec listy urzędników zaproponowanych do awansu – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Co najmniej dwa lata stażu pracy w grupie zaszeregowania – Obliczenie okresu dwóch lat – Data decyzji w sprawie awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: EF (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i N. Flandin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownych w sprawie awansu skarżącego do grupy zaszeregowania AD13 w postępowaniu w sprawie awansu w 2013 r., mimo ze został wymieniony na liście urzędników mających prawo ubiegać się o awans.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.EF pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.