Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 juni 2015 – EE / Commissie

(Zaak F-55/14)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd – Vordering tot nietigverklaring – Procedure voor verlenging – Artikel 41, lid 2, onder a, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht om te worden gehoord – Niet-eerbiediging – Vordering tot schadevergoeding – Immateriële schade)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: EE (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en T. S. Bohr, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de overeenkomst van de verzoekende partij, die voor onbepaalde tijd had moeten zijn, niet te verlengen

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie om de overeenkomst van arbeidscontractant van EE niet te verlengen, welke besluit mondeling is meegedeeld op 14 oktober 2013, is bevestigd bij nota van 31 oktober 2013 en is gemotiveerd bij nota van 13 december 2013, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 10 000 EUR aan EE.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van EE.

____________

1     PB C 421 van 24.11.2014, blz. 59.