Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. – EE / Komisja

(Sprawa F-55/14)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Żądanie stwierdzenia nieważności – Procedura przedłużenia umowy – Artykuł 41 ust. 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do bycia wysłuchanym – Naruszenie – Żądanie odszkodowania – Krzywda)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: EE (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i T. S. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu ze skarżącą umowy, która to umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu z EE umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego, przekazanej ustnie w dniu 14 października 2013 r., potwierdzonej pismem z dnia 31 października 2013 r. i uzasadnionej pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. Zasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz EE zapłatę kwoty 10 000 EUR.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez EE.

____________

1 Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 59.