Language of document :

10. aprillil 2015 esitatud hagi – Mabrouk versus nõukogu

(kohtuasi T-175/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tuneesia) (esindajad: advokaadid J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard ja N. Boulay ning solicitor S. Crosby)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/157 (ELT 2015 L 26, lk 29), millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT 2011 L 28, lk 62), hageja suhtes kohaldatavas osas, kuna need piiravad meetmed seisnevad rahaliste vahendite külmutamises EL-is; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

Esimene väide, et hageja suhtes algatatud menetlus ei anna ei oma olemuselt, sisult ega kestuselt nõukogule alust vaidlustatud akti vastuvõtmiseks.

Teine väide, et vaidlustatud akt ei ole kooskõlas EL põhiõiguste harta artikliga 47, kuna seda vastu võttes rikuti mõistliku aja põhimõtet nimetatud artikli 47 tähenduses.

Kolmas väide, et Tuneesia üleminek demokraatiale oli edukas, nagu inter alia nõukogu ise on tunnistanud, mistõttu on vaidlustatud akti ese ära langenud ja akt seega ebaseaduslik.

Neljas väide, et rikuti süütuse presumptsiooni põhimõtet ja jätkuvalt rikutakse hea halduse põhimõtet, millises kontekstis rikub vaidlustatud akt seda põhimõtet ja on ebaseaduslik.

Viies väide, et tehti ilmne hindamisviga selles, et vaidlustatud akt võeti vastu üksnes nõukogu välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide alusel, välistades asja kriminaalsed aspektid ja eelkõige selle juhtumi konkreetsed asjaolud.

Kuues väide, et rikuti hageja õigust omandile.

____________