Language of document :

Kanne 10.4.2015 – Mabrouk v. neuvosto

(Asia T-175/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisia) (edustajat: asianajajat J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay ja S. Crosby)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2011/72/YUTP (EUVL 2011, L 28 s. 62) muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/157 (EUVL 2015 L 26 s. 29) siltä osin kuin kantajaan sovelletaan tällaisia toimenpiteitä, joilla jäädytetään hänen varansa unionissa, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, ettei neuvosto saanut kantajaa vastaan käydystä menettelystä sen luonteen, sisällön ja keston vuoksi riittäviä perusteita riidanalaisen päätöksen tekemiselle.

Toinen kanneperuste perustuu siihen, että riidanalainen päätös on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan vastainen, koska se tehtiin mainitussa 47 artiklassa tarkoitetun kohtuullista aikaa koskevan periaatteen vastaisesti.

Kolmas kanneperuste perustuu siihen, että Tunisia on siirtynyt onnistuneesti demokratiaan, minkä muun muassa neuvosto itse on tunnustanut, joten riidanalainen päätös on jäänyt ilman kohdetta ja on siten lainvastainen.

Neljäs kanneperuste perustuu siihen, että syyttömyysolettamaa loukattiin ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaaminen jatkuu edelleen ja että riidanalainen päätös on tällaisessa tilanteessa kyseisen periaatteen vastainen ja lainvastainen.

Viides kanneperuste perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen, sillä riidanalaisen päätöksen tekemisen yhteydessä viitattiin ainoastaan neuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin ottamatta huomioon asian rikosoikeudellista ulottuvuutta ja erityisesti sen tosiseikastoa.

Kuudes kanneperuste perustuu kantajan omistusoikeuden loukkaamiseen.