Language of document :

Žaloba podaná 10. apríla 2015 – Mabrouk/Rada

(vec T-175/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisko) (v zastúpení: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard a N. Boulay, lawyers, S. Crosby, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/157 z 30. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 26, s. 29), ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 28, s. 62), v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, pričom tieto opatrenia spočívajú v zmrazení finančných prostriedkov v EÚ, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza šesť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že konanie proti žalobcovi s ohľadom na svoju povahu, podstatu a dobu trvania neposkytuje Rade dostatočný základ pre sporný akt.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že sporný akt je v rozpore s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, lebo bol prijatý v rozpore so zásadou primeranej lehoty v zmysle uvedeného článku 47.Tretí žalobný dôvod založený na tom, že Tunisko úspešne ukončilo prechod k demokracii, čo uznala aj samotná Rada, takže sporný akt je nedôvodný, a teda nezákonný.Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že bola porušená prezumpcia neviny a zásada riadnej správy vecí verejných, pričom sporný akt túto zásadu porušuje a je nezákonný.Piaty žalobný dôvod založený na tom, že došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu, lebo sporný akt bol prijatý len s odkazom na ciele zahraničnej a bezpečnostnej politiky Rady a nie na trestnoprávne aspekty veci a skutkový stav tejto veci.Šiesty žalobný dôvod založený na tom, že došlo k porušeniu práva žalobcu vlastniť majetok.

____________