Language of document :

Talan väckt den 10 april 2015 – Mabrouk mot rådet

(Mål T-175/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mabrouk Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisien) (ombud: advokaterna J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard och N. Boulay samt S. Crosby, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2015/157 (EUT 2015 L 26/29) av den 30 januari 2015 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT 2011 L 28/62), varigenom restriktiva åtgärder i form av frysning av tillgångar i EU har antagits, i den mån detta beslut gäller sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

Första grunden: Förfarandet avseende sökanden kan på grund av dess karaktär, innehåll och varaktighet inte utgöra tillräcklig grund för rådet att anta det angripna beslutet.

Andra grunden: Det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eftersom det har antagits i strid med principen om rimlig tidsutdräkt i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

Tredje grunden: Tunisien har med framgång genomfört övergången till demokrati, vilket bland annat rådet själv har uppmärksammat, på så sätt att det angripna beslutet saknar ändamål och således är rättsstridigt.

Fjärde grunden: Åsidosättande av oskuldspresumtionen har åsidosatts och ett kontinuerligt åsidosättande av principen om god förvaltning inom ramen för vilken det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av denna princip och således är rättsstridig.

Femte grunden: Den omständigheten att det angripna beslutet endast antogs med hänvisning till målen för rådets utrikes- och säkerhetspolitik utan att någon hänsyn togs till straffrättsliga spörsmål eller omständigheterna i målet motsvarar en uppenbart felaktig bedömning.

Sjätte grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till egendom.

____________