Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 29 юни 2015 г. — Campanella/Комисия

(Дело F-64/14)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 361, 13.10.2014 г., стр. 31.