Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 juni 2015 – Campanella/Commissie

(Zaak F-64/14)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 361 van 13.10.2014, blz. 31.