Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 юни 2015 г. — Curdt-Christiansen/Парламент

(Дело F-120/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Годишни пътни разходи — Член 7, параграф 3 и член 8 от приложение VII към Правилника — Определяне на мястото на произход и на центъра на интересите — Искане за преразглеждане на мястото на произход — Понятие за център на интересите — Смяна на мястото на пребиваване на член от семейството — Срок, изтекъл между промяната на центъра на интересите и искането за преразглеждане на мястото на произход — Преразглеждане само по изключение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Германия) (представител: A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: E. Taneva и N. Chemaï)ПредметИскане за отмяна на решението на Европейския парламент, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя, след прехвърлянето му в Европейския парламент вместо Монреал (Канада), като място на произхода му да се определи Ларнака (Кипър) и центърът на интересите му да бъде преместен в Сингапур.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Curdt-Christiansen понася собствените си разноски и е осъден да заплати направените от Европейския парламент разноски.

____________

1 ОВ C 7, 12.1.2015 г., стр. 57